Με το χρώμα...
στραμμένο στο μέλλον

Βιώσιμη ανάπτυξη

Η Vitex ακολουθεί μια ευρεία, συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιωσιμότητας, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη και προώθηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης (ESG) στόχων, πολιτικών, προγραμμάτων και διαδικασιών σε ολόκληρη την εταιρεία και την αλυσίδα αξίας μας.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 2023

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1.135 Mwh παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

100% των εργαζομένων είναι πλήρους απασχόλησης με συμβάσεις αορίστου χρόνου

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

68,8εκ.€ δημιουργία αξίας προς τους συμμετόχους, εντός του 2023

Δείτε περισσότερα πατώντας επάνω στην κάθε ενότητα

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Η VITEX έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού ενσωματώνοντας πολιτικές προσανατολισμένες στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Η Πολιτική ΕΚΕ είναι σε συμφωνία με τις αξίες της Εταιρίας: Αριστεία, Εντιμότητα, Διαφάνεια και Υπευθυνότητα.

Η Πολιτική καθορίζεται από την Διοίκηση της Εταιρίας, η οποία δεσμεύεται για:
  • την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, με προώθηση των ίσων ευκαιριών και σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  • την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων μερών π.χ. περαστικών, επισκεπτών, συμβούλων κ.τ.λ.
  • την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών και των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας σε σταθερή βάση.
  • τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων , μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης.
  • τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε αμοιβαίο καθεστώς διαφάνειας και εμπιστοσύνης
  • την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους κοινωνικούς της εταίρους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
  • τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμέτοχους

H Vitex αξιολογείται σε ετήσια βάση και είναι πιστοποιημένη με το ελληνικό πρότυπο Αξιολόγησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ETHOS.

ethos1000x667

Βρείτε εδώ τις παλαιότερες Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης