Στην Vitex καλλιεργούμε την περιβαλλοντική ευθύνη ως αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής μας φιλοσοφίας αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή που αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα με επιπτώσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία της εταιρείας και τα ενδιαφερόμενα μέρη της και γενικότερα όλο το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων και της ζωής στον πλανήτη.

Επιδιώκουμε τη συνετή και ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που συνδέονται με τη δραστηριότητα μας και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία, βελτιώνοντας συνεχώς την επίδοσή μας.

Παράλληλα, φροντίζουμε για τη συνεχή ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων για θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, εδραιώνοντας την έννοια της περιβαλλοντικής προστασίας.

Βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας για βιώσιμη ανάπτυξη είναι η συνεισφορά μας στον συλλογικό Ευρωπαϊκό στόχο της επιτυχούς και βιώσιμης μετάβασης σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050.

Στο πλαίσιο αυτό, αρχική μας προτεραιότητα είναι η αποτύπωση και η αξιολόγηση της σοβαρότητας των κινδύνων, αλλά και των ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή με στόχο τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τον μετριασμό των αρνητικών και τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων.

Για το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της στρατηγικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εξετάζονται αναλυτικά αυτοί οι κίνδυνοι καθώς και σχετικές χρηματοοικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν.

Βασικοί πυλώνες αυτής της στρατηγικής:

  • Ενεργειακή Αποδοτικότητα
  • Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Προϊόντα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Η Vitex επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αξιοποίηση ψηφιακών βιομηχανικών μεθόδων στα στάδια παραγωγής με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και τη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων.

Σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον και το αποδεικνύουμε εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, έχοντας ως στόχο τη μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων που προέρχονται από την παραγωγική μας διαδικασία, την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών όπου αυτό είναι δυνατό.

Δεσμευόμαστε για την αποτελεσματική χρήση του νερού στις εγκαταστάσεις μας και εστιάζουμε στην ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης του.

Οδηγούμε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας προς τη μεγιστοποίηση των επιδόσεων με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.