Το νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλει την παραγωγή και διάθεση χρωμάτων και βερνικιών στην Ελλάδα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στοχεύει στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη διασφάλιση της φιλικότητας του τελικού προϊόντος ως προς το περιβάλλον για το σύνολο του κύκλου ζωής του και στην άμεση πληροφόρηση του καταναλωτή σχετικά με την πιθανή επικινδυνότητα του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά.

Η VITEX, η μεγαλύτερη Ελληνική βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών αντιλαμβάνεται με αυτόν ακριβώς τον τρόπο την εφαρμογή της ενοποιημένης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όχι μόνο ως υποχρεωτική συμμόρφωση στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις απαιτήσεις των κρατικών φορέων, αλλά ταυτόχρονα και ως ευκαιρία αφενός ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους καταναλωτές για τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και αφετέρου ως έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού και της φιλικότητας των προϊόντων αυτών προς το περιβάλλον και τον τελικό χρήστη.

Η ετικέτα στη συσκευασία αποτελεί μέσο επικοινωνίας με τον καταναλωτή και ταυτότητα για τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος: τον τρόπο εφαρμογής του, την επικινδυνότητα ως προς τις φυσικοχημικές ιδιότητες, τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την επιρροή του προϊόντος στο περιβάλλον και όχι μόνο απόδειξη της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθεσίες του κλάδου. Πολύ εύκολα ο καταναλωτής με μια απλή ανάγνωση της ετικέτας μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το προϊόν το οποίο προτίθεται να χρησιμοποιήσει.

Σήμανση προϊόντων / επικινδυνότητα προϊόντων και ερμηνεία

Η νομοθεσία CLP 1272/2008 και όλες οι μετέπειτα τροποποιήσεις της και αναθεωρήσεις της καθορίζουν επαρκώς τη χρήση εικονογραμμάτων κινδύνου, δηλώσεων επικινδυνότητας και δηλώσεων προφύλαξης βασιζόμενα στην επικινδυνότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται και στους κινδύνους από τη χρήση του τελικού προϊόντος. Παρακάτω παραθέτονται τα εικονογράμματα της ετικέτας και η ερμηνεία τους.

 • Εκρηκτικά 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και Ασταθή Εκρηκτικά
 • Αυτοαντιδρώντα ουσίες και μείγματα Τύπου Α, Β
 • Οργανικά Υπεροξείδια Τύπου Α, Β
 • Αέρια υπό πίεση: πεπιεσμένα αέρια
 • Υγροποιημένα αέρια
 • Υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη, διαλελυμένα αέρια
 • Οξεία τοξικότητα κατηγορία 1, 2, 3 (στόμα, δέρμα, εισπνοή)
 • Οξεία τοξικότητα (στόμα, δέρμα, εισπνοή) κατηγορία 4
 • Ερεθισμός: δέρματος /Οφθαλμών κατηγορία 2
 • Ευαισθητοποίηση δέρματος κατηγορία 1
 • Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
 • Ειδική Τοξικότητα Σε όργανα Στόχους (STOT) εφάπαξ έκθεση κατηγορία 3
 • Ναρκωτική επίδραση
 • Ευαισθητοποίηση αναπνευστικού κατηγορία 1, CMR (κατηγορία 1A, 1B, 2)
 • Ειδική Τοξικότητα Σε όργανα Στόχους (STOT) κατηγορία 1,2
 • Κίνδυνος από αναρρόφηση κατηγορία 1
 • Διαβρωτικό για τα μέταλλα κατηγορία 1
 • Διαβρωτικό του δέρματος κατηγορία 1Α, 1Β, 1C
 • Σοβαρή οφθαλμική βλάβη κατηγορία 1
 • Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
 • Οξεία τοξικότητα κατηγορία 1
 • Χρόνια τοξικότητα κατηγορία 1, 2
 • Εύφλεκτα: αέρια κατηγορία 1, υγρά κατηγορία 1,2,3, στερεά κατηγορία 1,2, αερολύματα κατηγορία 1,2
 • Αυτοαντιδρώντα ουσίες και μείγματα τύπου B,C,D,E,F
 • Πυροφορικά: υγρά και στερεά κατηγορία 1
 • Αυτοθερμαινόμενες/α ουσίες/ μείγματα κατηγορία 1,2
 • Ουσίες/μείγματα που σε επαφή με νερό εκλύουν εύφλεκτα αέρια κατηγορία 1,2,3
 • Οργανικά Υπεροξείδια Τύπου B,C,D,E,F
 • Οξειδωτικά:
 • Αέρια, κατηγορία 1,
 • Υγρά κατηγορία 1,2,3
 • Στερεά 1,2,3

Η όποια επικινδυνότητα των προϊόντων επισημαίνεται ορθώς στη συσκευασία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις προσαρμογές τους, διασφαλίζοντας στον καταναλωτή ότι αυτό το οποίο βλέπει στη συσκευασία είναι το προϊόν που λαμβάνει από πλευράς επικινδυνότητας ή μη επικινδυνότητας.
Με μια σύντομη ματιά στα προϊόντα της εταιρείας είναι εμφανές στον οποιοδήποτε ότι πολιτική της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων αποφεύγοντας τη χρήση οξειδωτικών – τοξικών – καρκινογόνων – μεταλλαξιογόνων πρώτων υλών και περιορίζοντας τη χρήση ουσιών με εικονογράμματα κινδύνου ως προς το περιβάλλον σε όλα τα προϊόντα που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.
Περισσότερες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των προϊόντων της εταιρείας και την επικινδυνότητα των ουσιών που μπορεί να περιέχουν υπάρχουν στα δελτία δεδομένων ασφαλείας των προϊόντων, τα οποία είναι διαθέσιμα στον οποιοδήποτε τα ζητήσει, καθώς και στην παρούσα ιστοσελίδα.

Π.Ο.Ε. (πτητικές οργανικές ενώσεις)

Η Ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία 2004/42/ΕΚ καθορίζει σαφέστατα τις οριακές τιμές περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις για κάθε διαφορετική κατηγορία χρωμάτων και βερνικιών. Στο άρθρο 2, παράγραφος 5 της παραπάνω οδηγίας αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι ως πτητική_οργανική_ένωση ορίζεται κάθε οργανική ένωση της οποίας το αρχικό σημείο βρασμού μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3 kPa είναι μικρότερο ή ίσο των 250°C.

Με απλά λόγια οι πτητικές οργανικές ενώσεις είναι ενώσεις που έχουν μεγάλη πίεση ατμών σε φυσιολογικές συνθήκες με αποτέλεσμα να εξατμίζονται γρήγορα και να περνούν στην ατμόσφαιρα αυξάνοντας τη συνολική συγκέντρωσή τους στον ατμοσφαιρικό αέρα, γεγονός που συντελεί στον τοπικό σχηματισμό φωτοχημικών οξειδωτικών παραγόντων στην οριακή στοιβάδα της τροπόσφαιρας. Για τον περιορισμό των πτητικών οργανικών ενώσεων σε χρώματα, διακοσμητικές βαφές και βερνίκια εφαρμόζονται όρια περιεκτικότητας σε π.ο.ε. για κάθε προϊόν που διατίθεται στην αγορά έτοιμο προς χρήση εκφρασμένα σε g/L (γραμμάρια π.ο.ε ανά λίτρο προϊόντος).

Η συνολική συμμόρφωση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά ως προς τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε π.ο.ε. πραγματοποιείται σε δύο χρονικά στάδια – δύο φάσεις. Η φάση Ι από 1.1.2007, και από 1.1.2010 η φάση ΙΙ που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Υ=υδατικής βάσεως, Δ= χρώματα διαλύτη).

Υποκατηγορία προϊόντος Τύπος (g/L)
α  Εσωτερικής χρήσης ματ για τοίχους και οροφές
(Στιλπνότητα <= 25@60°)
 Υ
Δ
30
30
β Εσωτερικής χρήσης στιλπνά για τοίχους και οροφές
(Στιλπνότητα > 25@60°)
Υ
Δ
100
100
γ Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων Υ
Δ
40
430
δ Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο Υ
Δ
130
300
ε Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης Υ
Δ
130
400
στ Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης  προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου Υ
Δ
130
700
ζ Αστάρια Υ
Δ
30
350
η Συνδετικά αστάρια Υ
Δ
30
750
θ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού Υ
Δ
140
500
ι Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών για ειδικές χρήσεις όπως δάπεδα Υ
Δ
140
500
ια Πολύχρωμα επιχρίσματα Υ
Δ
100
100
ιβ Επιχρίσματα διακοσμητικού αποτελέσματος Υ
Δ
200
200

Η VITEX έχοντας υψηλά ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης της, έμφυτο το σεβασμό ως προς το περιβάλλον και έμπρακτα αποδεδειγμένη τη συμμόρφωση με το σύνολο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας έχει ήδη μειώσει τη μέγιστη περιεκτικότητα των π.ο.ε. στο σύνολο των προϊόντων της, σύμφωνα με τις επιταγές της κοινοτικής οδηγίας 2004/42/ΕΚ.

Αντιλαμβανόμενη την ετικέτα ως μέσο πληροφόρησης  και προστασίας του καταναλωτή η εταιρεία έχει συμπεριλάβει τη σήμανση Voc low στην ετικέτα των συσκευασμένων προϊόντων της θέλοντας να ενημερώσει τον αγοραστή/καταναλωτή/επαγγελματία χρήστη για την ολοκληρωτική σύμπνοια με τη νομοθεσία. Η συσκευασία κάθε προϊόντος αναφέρει την κατηγορία στην οποία ανήκει το προϊόν τα όρια επιτρεπόμενης περιεκτικότητας και τη μέγιστη περιεκτικότητα του προϊόντος σε π.ο.ε. (συνολικά για το σύνολο των αποχρώσεων) σε g/L.

REACH (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals)

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός REACH 1907/2006 (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals) είναι σε ισχύ από το 2006 και αποτελεί το τελευταίο και πιο σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση, καταγραφή, αξιολόγηση και ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών. Ο κανονισμός αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο για την ευρωπαϊκή χημική βιομηχανία και δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώς αφορά την παρασκευή, εισαγωγή, διάθεση στην αγορά και χρήση χημικών ουσιών ως μεμονωμένες ουσίες, σε παρασκευάσματα και σε αντικείμενα και στοχεύει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει ενδεχόμενη μη ασφαλής χρήση αυτών των χημικών ουσιών.

Ουσιαστικά πρόκειται για τη προσπάθεια της χημικής βιομηχανίας να καταγράψει στο απόλυτο τις χημικές ουσίες τις οποίες χρησιμοποιεί, να αναγνωρίσει το σύνολο των ιδιοτήτων τους, τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση σε όλο τον κύκλο ζωής της ουσίας και να προσφέρει στους καταναλωτές την ιδανική ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος το οποίο προμηθεύονται.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, καταχώρησης των χημικών ουσιών από παραγωγούς/εισαγωγείς στη βάση δεδομένων του Φορέα Διαχείρισης Χημικών Ουσιών (ECHA – European CHemical Agency). Κάθε χρήστης χημικών ουσιών αναγνωρίζει το ρόλο του στην εφοδιαστική αλυσίδα (παραγωγός – εισαγωγέας – μεταγενέστερος χρήστης) και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται από τη νομοθεσία για τη συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις του κανονισμού.

Η VITEX έχει το ρόλο του μεταγενέστερου χρήστη, καθώς χρησιμοποιεί χημικές ουσίες τις οποίες προμηθεύεται υπό καθαρή μορφή ή υπό μορφή παρασκευασμάτων για την παραγωγή των τελικών προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. Ο ρόλος, οι ευθύνες και τα δικαιώματα των μεταγενέστερων χρηστών καλύπτονται από τον Τίτλο V του κανονισμού και την οδηγία της ECHA “Guidance Document for Downstream Users”.

Η VITEX είναι σε θέση να διαβεβαιώσει τους συνεργάτες και τους χρήστες των προϊόντων της ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου και έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτεί ο ρόλος της εταιρείας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Στο πλαίσιο των ενεργειών αυτών και στην υπάρχουσα φάση ισχύος του κανονισμού βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους προμηθευτές της, ελέγχοντας την ανά στάδιο συμμόρφωση των πρώτων υλών που παραλαμβάνει με τον κανονισμό REACH.

Από τη σκοπιά του καταναλωτή η νομοθεσία REACH αποτελεί εφησυχασμό σε πιθανούς προβληματισμούς για την ασφάλεια των προϊόντων που αγοράζει και χρησιμοποιεί και παρέχει τη σιγουριά για περιορισμό επικινδύνων για την υγεία ή το περιβάλλον ουσιών.