Δευσμευόμαστε να λειτουργούμε με διαφάνεια, ηθική και κοινωνική ευθύνη, εξασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της κοινωνικής ευημερίας.

Κύρια προτεραιότητα της Εταιρείας αποτελεί η υιοθέτηση πρακτικών χρηστής Εταιρικής Διακυβέρνησης, μέσω των οποίων διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης και η συμμόρφωσή της με την κείμενη νομοθεσία, ενισχύεται η διαφανής λειτουργία και η ανταγωνιστικότητα, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται η αξία προς όφελος του συνόλου των ενδιαφερομένων μερών της.

Ο τρόπος με τον οποίο η Vitex έχει επιλέξει να λειτουργεί εξασφαλίζει, όχι μόνο την ύπαρξη διαφάνειας και ανεξαρτησίας στον τρόπο διοίκησης και ελέγχου, αλλά και την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων και τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Η διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας καθώς αντανακλά τη σταθερή δέσμευση στις αρχές της διαφάνειας, της ακεραιότητας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, και του σεβασμού των κανόνων. Με γνώμονα την απαρέγκλιτη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, ακολουθούμε όλους τους κανονισμούς που αφορούν στο σύνολο της λειτουργίας μας και σε αυτό το πλαίσιο ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις νομικές μας υποχρεώσεις, εξετάζοντας με συστηματικό τρόπο το περιεχόμενο του υφιστάμενου πλαισίου στο οποίο υπάγεται η Εταιρεία.

Για την τήρηση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης ισχύουν Πολιτικές και Κώδικες που περιλαμβάνουν τις αρχές και τους κανόνες που εφαρμόζονται εκ των οποίων οι σημαντικότερες αναφέρονται παρακάτω:

  • Κώδικας Δεοντολογίας
  • Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών
  • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Πολιτική για την πρόληψη και καταπόλεμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία
  • Πολιτική Αναφορών & Καταγγελιών

Η διασφάλιση της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί κύριο μέλημα της Εταιρείας, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών με τους προμηθευτές της, που βασίζονται στη συνεχή επικοινωνία, εμπιστοσύνη, διαφάνεια και αξιοπιστία. Πάγιος στόχος της Εταιρείας είναι η εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης όχι μόνο στο πλαίσιο της λειτουργίας της, αλλά και στη σφαίρα επιρροής της, συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών και των προμηθευτών της.

Επιδιώκουμε τη βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας και για την προμήθεια πρώτων υλών, προϊόντων και υπηρεσιών από τοπικούς προμηθευτές και εργολάβους, φροντίζουμε να προμηθευόμαστε πρώτες ύλες, προϊόντα και υπηρεσίες από τοπικούς προμηθευτές και υπεργολάβους, όποτε αυτό είναι δυνατό, συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα και στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματός μας λόγω του κριτηρίου της εντοπιότητας.