Έγκριτη περιβαλλοντική δήλωση για όλο τον κύκλο ζωής του χρώματος
Το EPD (Environmental Product Declaration) είναι το περιβαλλοντικό προφίλ των προϊόντων έπειτα από αξιολόγηση αναφορικά με την περιβαλλοντική τους επίδοση.

Αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη προσέγγιση για να αποτυπωθούν οι επιπτώσεις του προϊόντος στο περιβάλλον. Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 15804 & ΙSΟ 14025 και μετρώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εκπομπές σε ατμόσφαιρα/ύδατα/έδαφος, κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών το EPD προσφέρει πλήρεις και αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προϊόντων. Τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στα EPD έχουν επαληθευθεί κι αξιολογηθεί από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης κι έχουν ελεγχθεί από την ECO Platform  όπου και βρίσκονται αναρτημένα με σχετικό Registration Number. H Πιστοποίηση ελέγχεται σε ετήσια βάση κι επαναξιολογείται κάθε 5 χρόνια.


Οικολογικά Χρώματα
Οικολογικά είναι τα προϊόντα που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή από την εφαρμογή μέχρι την απορρόφησή τους από το περιβάλλον. Τα πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα φέρουν στην ετικέτα τους χαρακτηριστικό λογότυπο και ειδικό σύμβολο. Το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μαργαρίτα. Κάθε προϊόν που φέρει το οικολογικό σήμα πληροί αυστηρές προδιαγραφές, που ελέγχονται και πιστοποιούνται από επίσημους φορείς. Συγκεκριμένα τα οικολογικά χρώματα πληρούν τα εξής κριτήρια:
Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.
Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
Δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους.
Αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ετικέτα για την χρήση του προϊόντος, τον καθαρισμό των εργαλείων, την διαχείριση αποβλήτων κ.τ.λ.


Σύστημα Α+ ποιότητας εσωτερικού αέρα
Στο πλέον αναγνωρισμένο Σύστημα αξιολόγησης ποιότητας εσωτερικού αέρα της Γαλλικής Νομοθεσίας, η Κατηγορία Α+ επισημαίνει τις πολύ χαμηλές εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC). Η ποιότητα αέρα που αναπνεύουμε στους εσωτερικούς χώρους, έχει άμεση επίπτωση στην υγεία μας. Κόλλες, μοκέτες, καθαριστικά, έπιπλα, και άλλα,  αποτελούν πηγές εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) που επιβαρύνουν τον αέρα εσωτερικών χώρων και την ποιότητα ζωής μας.  Το ολοκληρωμένο Σύστημα Α+ της Vitex για εσωτερικούς τοίχους, ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες, αποτελείται  από οικολογικά προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, φιλικά προς το περιβάλλον, που υπερκαλύπτουν  τις απαιτήσεις της Γαλλικής Νομοθεσίας αναφορικά με την αξιολόγηση εκπομπών VOC στον εσωτερικό αέρα.


Indoor Air Comfort Gold
Το ‘’Indoor Air Comfort GOLD’’, είναι η κορυφαία πιστοποίηση για την ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων. Τα προϊόντα που φέρουν το σήμα ‘’Indoor Air Comfort GOLD’’ του κορυφαίου οργανισμού ελέγχων και πιστοποιήσεων Eurofins ικανοποιούν πλήρως τα πιο αυστηρά κριτήρια για τις εκπομπές VOC και είναι τα BEST-in-Class παγκοσμίως για την ποιότητα εσωτερικού αέρα. Το σχήμα πιστοποίησης EUROFINS IAC GOLD, δεν ελέγχει μόνο τα προϊόντα, αλλά και στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας με έμφαση στην επιλογή πρώτων υλών, στον ποιοτικό έλεγχο και στην παραγωγική διαδικασία.


Ψυχρά χρώματα
Ψυχρά χρώματα χαρακτηρίζονται τα χρώματα που παρουσιάζουν αυξημένες τιμές ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλές τιμές συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο. Συμβάλλουν στη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών και κατ’ επέκταση των θερμοκρασιών των εσωτερικών χώρων των κτιρίων. Έτσι μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για το δροσισμό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και εμμέσως, στην αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας των πόλεων..


Xρώματα κατάλληλα για παιδικά παιχνίδια
Με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EΝ 71-3 πιστοποιούνται χρώματα & βερνίκια ως ασφαλή για παιδικά έπιπλα, παιχνίδια και δωμάτια. Με τους ειδικούς ελέγχους αξιολογείται η μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων. Με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EΝ 71-3 πιστοποιούνται χρώματα & βερνίκια ως ασφαλή για παιδικά έπιπλα, παιχνίδια και δωμάτια. Με τους ειδικούς ελέγχους αξιολογείται η μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων.

 


Μέγιστη αντοχή στο συχνό πλύσιμο
H αντοχή στο συχνό πλύσιμο των χρωμάτων ταξινομείται σε 3 κλάσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13300/ISO 11998, βάσει της ανθεκτικότητας του χρώματος σε 200 κύκλους πλύσεις. Στην Κλάση 1 (Class 1) κατατάσσονται χρώματα της υψηλότερης ποιότητας και με τη μεγαλύτερη αντοχή στο συχνό πλύσιμο.


Μικροβιολογικά ελεγμένα χρώματα

Μικροβιολογικά ελεγμένα είναι τα χρώματα που διαθέτουν  αξιολόγηση  για την ανάπτυξη συγκεκριμένων μικροβίων σε υγρό ή στεγνό χρώμα. Είναι αξιολογημένα από το  IMSL, ένα διεθνή αναγνωρισμένο φορέα ελέγχων, εργαστηριακών δοκιμών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται με τη γνωστική περιοχή των αντιμικροβιακών συστημάτων προστασίας.

Σύστημα Αξιολόγησης Πράσινων Κτηρίων LEED
To Σύστημα Αξιολόγησης Πράσινων Κτιρίων – LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) είναι ένα διεθνές σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη αειφόρων ή «οικολογικών» κτιρίων υψηλής απόδοσης. Βασισμένο στο αποδεδειγμένα επιστημονικά πρότυπα, το LEED προωθεί τις υπερσύγχρονες στρατηγικές που δίνουν έμφαση στα οφέλη για το περιβάλλον, οικονομία και κοινότητα.