Η Vitex ακολουθεί μια ευρεία, συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση της βιωσιμότητας, αναλαμβάνοντας την ανάπτυξη και προώθηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβέρνησης (ESG) στόχων, πολιτικών, προγραμμάτων και διαδικασιών σε ολόκληρη την εταιρεία και την αλυσίδα αξίας μας. Έχουμε υιοθετήσει ένα νέο αποδοτικότερο βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης το οποίο αντικατοπτρίζει τις στρατηγικές μας κατευθύνσεις και συμβαδίζει με τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία μιας δίκαια κατανεμημένης και μακροχρόνης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας και την ευρύτερη κοινωνία.

Κάνουμε πράξη την έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας προγραμματίζοντας δράσεις και εφαρμόζοντας προγράμματα, τα οποία αποτυπώνονται στους παρακάτω άξονες:

  • Εταιρική στρατηγική και διακυβέρνηση
  • Φροντίδα για τους εργαζομένους
  • Μέριμνα για το περιβάλλον
  • Προϊοντική υπευθυνότητα
  • Κοινωνική συνεισφορά

Βασικά στοιχεία της προσέγγισης για τη διαχείριση της Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι τα ακόλουθα:

  • Παρακολουθούμε συνεχώς τις διεθνείς τάσεις , νομοθετικές απαιτήσεις, πρότυπα ESG και αναλύουμε την σημαντικότητα, την συνάφεια και την επίδρασή τους.
  • Έχοντας καθορίσει τις ομάδες των συμμετόχων της Vitex διατηρούμε ανοιχτή και διαφανή επικοινωνία μαζί τους.
  • Προσδιορίζουμε τα Ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης αξιολογώντας τα με βάση τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις τους με σκοπό την συνεισφορά τους στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Εταιρείας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  • Σχεδιάζουμε τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης, θέτουμε σχετικούς στόχους ESG, υλοποιούμε πλάνο δράσεων και παρακολουθούμε την εφαρμογή του με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μας.
  • Δημοσιεύουμε ετησίως Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Vitex συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, μια πρωτοβουλία του ΟΗΕ για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχοντας αναγνωρίσει τη σημαντικότητα και την αξία των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDGs) έχουμε συνδέσει τη συμβολή μας με κάθε στόχο, καθώς και με τα ουσιαστικά μας θέματα εντοπίζοντας σε ποιους έχουμε συνεισφέρει περισσότερο.

Η Vitex συμμετέχει ενεργά και επί σειρά ετών σε σημαντικούς εθνικούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη, και στόχο την εποικοδομητική συνεργασία σε θέματα κλαδικού ή ευρύτερου επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών καθώς και στην προαγωγή νέων μεθόδων και τάσεων στον κλάδο δραστηριοποίησής της μέσα από κοινές δράσεις και συμπράξεις.