VITEX - Vitex.gr

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ VITEX

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ VITEX

1. Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VITEX A.E.» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «Ήμερος Τόπος» (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια «MINI RANT» ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της επίσημης σελίδας της Μαίρης Συνατσάκη στο YouTube https://www.youtube.com/c/MarySinatsaki

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια . Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι που εργάζονται στον Διοργανωτή, οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, αυτών.

3. Διάρκεια Προωθητικής Ενέργειας . Η προωθητική ενέργεια  θα διεξαχθεί από την Τετάρτη 12/5/2021 και ώρα 14.00, μέχρι την Τετάρτη 19/05/2021 και ώρα 17.00.

4. Τρόπος Συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια «HOME TOUR2»  - όπου πέντε (5) νικητές θα κερδίσουν ο καθένας συσκευασίες οικοδομικού πλαστικού χρώματος «Vitex Eco» στις αποχρώσεις της επιλογής τους που απαιτούνται για την ανακαίνιση (βάψιμο) των εσωτερικών τοίχων του σπιτιού τους έως 100 τ.μ.– θα πρέπει να κάνουν Comment / σχόλιο με οποιοδήποτε περιεχόμενο που δεν αντιτίθεται στη νομοθεσία και στους κανόνες σχολιασμού του YouTube στην YouTube σελίδα του Διαγωνισμού https://www.youtube.com/c/MarySinatsaki και εγγραφή («Subscribe») στη σελίδα της VITEX στο YouTube. https://www.youtube.com/c/VitexOfficial/

5. Δώρα Προωθητικής Ενέργειας . Καθένας από τους πέντε (5) νικητές που θα αναδειχθεί, θα κερδίσει συσκευασίες Vitex Eco με την απόχρωση της επιλογής του για την ανακαίνιση των εσωτερικών τοίχων του σπιτιού τους έως 100τμ. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Προωθητικής Ενέργειας και επικοινωνίας μαζί τους. Πέντε (5) νικητές και δέκα πέντε (15) επιλαχόντες, θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20/05/2021, ώρα 17.00, από τον Διοργανωτή. Οι νικητές θα ενημερωθούν, την ίδια ημέρα (20/05/2021) και θα τους ζητηθεί επαλήθευση των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο), τηλέφωνο επικοινωνίας και περιοχή/πόλη κατοικίας τους, ώστε να γίνει η παράδοση των δώρων στο κοντινότερο προς αυτούς χρωματοπωλείο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή της προωθητικής ενέργειας, εντός χρονικού διαστήματος μιας (1) ημερολογιακής ημέρας από την ανακοίνωση του ονόματός του ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο σχετικό Δώρο, το οποίο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Η μεταβίβαση των δώρων στους επιλαχόντες γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: α) έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

7. Αποστολή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Ο Διοργανωτής θα επικοινωνήσει με τους νικητές, για να τους ενημερώσει σχετικά, να τους ζητήσει να επιλέξουν αποχρώσεις και από κοινού να αποφασίσουν από ποιο συνεργαζόμενο κατάστημα Vitex θα παραλάβουν το Δώρο τους.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή αρνηθεί να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

8. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και η καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα, από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στην προωθητική ενέργεια και η ανάδειξη του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα νικητών και επιλαχόντων της προωθητικής ενέργειας, κατά την έννοια της σχετικής ισχύουσας ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα θα συλλέξει στοιχεία ταυτοποίησης των νικητών, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή και υλοποίηση του σκοπού της προωθητικής ενέργειας, δηλαδή την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Μετά την απόδοση των Δώρων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή παύση της προωθητικής ενέργειας, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων, των νικητών και των επιλαχόντων, καταστρέφονται.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δικαιωμάτων πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-5589400 ή να αποστέλλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@vitex.gr.

10. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την προωθητική ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος, μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 210-5589400, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών), από τις 10:00 έως τις 17:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@vitex.gr.

11. Η προωθητική ενέργεια δε χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δε διεξάγεται από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «YouTube», ούτε συνδέεται μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «YouTube» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από την παρούσα προωθητική ενέργεια ή σε σχέση με αυτήν.