Κοινωνία

Η Vitex επιχειρεί με υπευθυνότητα και υποστηρίζει τις κοινωνίες δίπλα στις οποίες δραστηριοποιείται, φροντίζοντας να αυξάνει τη θετική επίδραση και να συμβάλει στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για αυτές.

Η πρωτοβουλία της Vitex ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣστοχεύει με τις ΧΡΩΜΟΔΟΣΙΕΣ της να αποτελέσει ένα πυλώνα συλλογικής και συνεργατικής Κοινωνικής Ευθύνης του ευρύτερου επιχειρηματικού οικοσυστήματος και της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα trapezachromatos.gr

Περιβάλλον

Στρατηγική προτεραιότητά μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επίδραση των δραστηριοτήτων μας καθώς επιδιώκουμε να λειτουργούμε με ευαισθησία και υπευθυνότητα προς το φυσικό περιβάλλον.

Η Vitex είναι η πρώτη Ελληνική βιομηχανία χρωμάτων που δημοσίευσε εθελοντικά Έκθεση Κοινωνικής Ευθύνης.

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2019-2020
Vitex EKE

Υποστηρίζουμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Υποστηρίζουμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την προσθήκη 174 Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας σε 15 νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα. Προσφέρουμε αντιμικροβιακά χρώματα Vitex για προστασία περισσότερων από 20.000 m² στις σχετικές νοσοκομειακές μονάδες.

Στηρίζουμε έμπρακτα το ίδρυμα Make-A-Wish

Στηρίζουμε έμπρακτα  το ίδρυμα Make-A-Wish – έναν από τους σημαντικότερους κοινωφελείς φορείς της χώρας μας, με πλούσια δράση όλα αυτά τα χρόνια. Για το λόγο αυτό, ποσοστό των πωλήσεων του Vitex Eco υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Make-Α-Wish.

Η VITEX έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού της σχεδιασμού ενσωματώνοντας πολιτικές προσανατολισμένες στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης. Η Πολιτική ΕΚΕ είναι σε συμφωνία με τις αξίες της Εταιρίας: Αριστεία, Εντιμότητα, Διαφάνεια και Υπευθυνότητα.

Η Πολιτική καθορίζεται από την Διοίκηση της Εταιρίας, η οποία δεσμεύεται για:

  • την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, με προώθηση των ίσων ευκαιριών και σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
  • την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων μερών π.χ. περαστικών, επισκεπτών, συμβούλων κ.τ.λ.
  • την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών και των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας σε σταθερή βάση.
  • τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων , μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης.
  • τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε αμοιβαίο καθεστώς διαφάνειας και εμπιστοσύνης
  • την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους κοινωνικούς της εταίρους, προκειμένου να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.
  • τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμέτοχους

Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η Vitex σε εθελοντική βάση σχεδιάζει και εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους τέσσερις τομείς, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοστηρίζονται: Περιβάλλον, Ανθρώπινο Δυναμικό, Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση, Αγορά και Κοινωνία.

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Κατεβάστε το έντυπο