MRPI

MRPI – saglasna ekološka deklaracija za čitav životni vek boje. ECO-EPD predstavlja Deklaraciju ekološkog proizvoda koju verifikuje nezavisni nadležni organ, tojest ekološki profil proizvoda po oceni istog, a koja se daje za njegovu ekološku efikasnost. Ista deklaracija predstavlja jedini celoviti pristup za formulisanje posledica koje neki proizvod ima na prirodnu sredinu. U skladu sa međunarodnim standardima 15804 i ΙSΟ 14025, te merenjem posledica koje neki proizvod ima na prirodnu sredinu, uključujući između ostalog i emisiju u atmosferu, vode i tlo, potrošnju energije i sirovina, EPD nudi kompletne i objektivne informacije vezano za efekte koje dati proizvod ima na prirodno okruženje. Rezultati koji su formulisani u EPD-u su verifikovani i ocenjeni od strane nezavisne organizacije za sertifikaciju, a kontrolisala ih je i ECO Platforma gde su publikovani sa odgovarajućim Registracionim brojem. Sertifikacija se kontroliše jedanput godišnje, a ponovno se dati proizvod ocenjuje po isteku petogodišnjeg perioda.

Ekološke boje

Ekološke boje su takvi proizvodi kojima se na minimum svode negativni efekti na prirodnu sredinu tokom čitavog njihovog životnog veka, od početka primene istih, pa sve do apsorpcije u okruženju. Sertifikovani ekološki proizvodi na svojoj etiketi imaju karakteristični logotip i specijalni simbol. Ekološka oznaka Evropske unije jeste bela rada. Svaki proizvod koji nosi ekološku oznaku zadovoljava stroge specifikacije koje kontrolišu i sertifikuju oficijelni organi. Posebno, ekološke boje treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume: Visok stepen efikasnosti i ekonomičnosti; Minimalno zagađenje tokom čitavog životnog veka proizvoda; Nizak procenat sadržaja isparljivih organskih jedinjenja; Ne sadrži kancerogone, niti toksične supstance, ni teške metale, stoga ne poseduje izraze za rizik na etiketi; Na etiketi su navedene detaljne informacije koje se odnose na upotrebu proizvoda, čišćenje alata, upravljanje otpadom i slično.


A+, Sistem A+ kvalitet vazduha u enterijeru

Sistem za evaluaciju kvaliteta vazduha u enterijeru prema francuskom zakonodavstvu, koji je dobio najviša priznanja. Kategorija A+ označava jako nisku emisiju isparljivih organskih jjedinjenja (VOC). Kvalitet vazduha koji udišemo u zatvorenom prostoru ima direktnog uticaja na naše zdravlje. Lepkovi, tapisoni, sredstva za čišćenje, nameštaj i drugo, predstavljaju izvore emisije isparljivih organskih jjedinjenja (VOC) i mogu imati negativne efekte na vazduh u zatvorenim prostorijama, kao i na kvalitet života. Integralni sistem A+ kompanije Vitex za zidove u enterijeru, površine od drveta i metala, sadrži ekološke proizvode vrhunskog kvaliteta koji ne proizvode negativne efekte u prirodnom okruženju i više nego zadovoljavaju zahteve francuskog zakonodavstva po pitanju evaluacije emisije isparljivih organskih jedinjenja u vazduh u enterijeru.


Indoor Air Comfort Gold
Indoor Air Comfort Gold predstavlja vrhunsku sertifikaciju za kvalitet vazduha u enterijeru. Proizvodi koji nose oznaku ‘’Indoor Air Comfort GOLD’’ ove vrhumske organizacije za kontrolu i sertifikaciju pod nazivom Eurofins, u potpunosti zadovoljavaju stroge kriterijume za emisiju isparljivih organskih jedinjenja i najbolji su u svojoj klasi (BEST-in-Class) u svetu vezano za sertifikaciju vazduha u enterijeru. Šemom sertifikacije EUROFINS IAC GOLD se ne kontrolišu samo proizvodi, već i sistem za upravljanje kvalitetom, sa naglaskom na izbor sirovina, kontrolu kvaliteta i postupak proizvodnje.

 


COOL PAINT

Hladne boje jeste naziv koji je karakterističan za boje sa visokim stepenom refleksije sunčevog zračenja, kao i visok nivo infracrvenog zračenja. Na taj način doprinose smanjenju temperature površine, a posledično i na nižu temperaturu u unutrašnjim delovima objekta. Na taj način se smanjuje potrošnja energije koja se koristi za hlađenje unutrašnjeg prostora, a posredno ove boje utiču i na rešavanje problema toplotnog ostrva u gradovima.,

EN 71-3 Boje za dečje igračke.

 

U skladu sa evropskim standardom EN 71-3 se sertifikuju boje i lakovi kao bezbedni za dečji nameštaj, igračke i sobe. Posebnim kontrolnim postupcima se utvrđuje nepostojanje migracije teških metala.


IMSL

Mikrobiološki testirane boje sadrže sertifikaciju po pitanju njihovog antibakterijskog dejstva kod habanja ofarbane površine. Ocenu daje IMSL – međunarodno priznati organ za kontrolu, laboratorijsko testiranje i pružanje usluga u oblasti sistema za antibakterijsku zaštitu.


LEED


LEED (Liderska pozicija u energetici i ekološkom dizajnu), Sistem za evaluaciju zelenih zgrada predstavlja međunarodni referentni standard za održivi razvoj ‘zelenih’ zgrada visokih performansi. U skladu sa dokazaniim naučnim standardima, LEED promoviše strategije najvišeg kvaliteta kojima se naglašavaju pogodnosti po prirodno okruženje, privredu, zdravlje i društvenu zajednicu. Građevinski projekti dobijaju jedan ili više bodova za LEED® sertifikaciju kada ispunjavaju, ili prevazilaze tehničke zahteve za datu oblast. Bodovi se kumuliraju do konačnog skora na jednom od četiri nivoa; Sertifikovan, Srebrni, Zlatni ili Platinasti – što je veći broj bodova, to su više i performanse zgrade. Sertifikacija LEED® se isključivo primenjuje na građevinske projekte, a ne na proizvode ili usluge. Proizvodi koji se odmose na LEED mogu doprineti dobijanju zelenog statusa LEED® za zgradu obuhvaćenu datim projektom.