Ι. Περιγραφή ψηφιακής υπηρεσίας «VITEX eBusiness»

 

Με την ψηφιακή υπηρεσία «VITEX e-Business» (εφεξής, η «Υπηρεσία») που παρέχεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «VΙΤΕΧ Α.Ε.», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «Ήμερος Τόπος», Τ.Θ. 139, T.K. 19300 με αρ. ΓΕΜΗ 113357952000 (εφεξής, η «Vitex»), παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε υφιστάμενο πελάτη της Vitex να αποκτήσει ψηφιακή πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών που τον αφορά σχετικά με την υφιστάμενη σχέση εμπορικής συνεργασίας του με τη Vitex, μέσα από τη συσκευή κινητού τηλεφώνου του ή από τον προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Ειδικότερα, ο χρήστης της Υπηρεσίας, ακολουθώντας την καθορισμένη διαδικασία εγγραφής και σύνδεσης στην Υπηρεσία η οποία πραγματοποιείται μέσω του επίσημου ιστότοπου της Vitex www.vitex.gr και της σχετικής ειδικής ιστοσελίδας για την Υπηρεσία (βλ. αναλυτικά κατωτέρω υπό ΙΙ και ΙΙΙ), αποκτά πρόσβαση στις εξής πληροφορίες:

 • Οικονομικά στοιχεία τηρούμενα από τη Vitex(καρτέλα πελάτη, ανοικτό υπόλοιπo, τζίρος) σε συσχετισμό με τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του πελάτη
 • Τεχνικά Φυλλάδια προϊόντων Vitex(TDS, MSDS)
 • Τιμοκατάλογοι & Προϊοντικοί Κατάλογοι Vitex
 • Barcodes& φωτογραφίες προϊόντων Vitex για χρήση σε τυχόν εταιρική ιστοσελίδα ή e-shop του χρήστη
 • Μακέτες για χρήση σε τυχόν εταιρικές σελίδες που διατηρεί ο χρήστης της Υπηρεσίας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Προσωπικοί σύμβουλοι εξυπηρέτησης της Vitexπρος τον χρήστη της Υπηρεσίας

 

Επίσης, ο χρήστης της Υπηρεσίας αποκτά τη δυνατότητα να υποβάλει στη Vitex, οποτεδήποτε (24 ώρες / ημέρα) και χωρίς χρέωση, οποιοδήποτε ερώτημα σχετιζόμενο με την εμπορική συνεργασία που διατηρεί με τη Vitex, μέσω αποστολής είτε γραπτού μηνύματος είτε οπτικοακουστικού υλικού (“video”) που μπορεί να δημιουργήσει μέσω της ειδικότερης υπηρεσίας “video ask”, προσδιορίζοντας -αν το επιθυμεί- και συγκεκριμένο παραλήπτη/εργαζόμενο της Vitex για ανταπόκριση.

ΙΙ. Όροι και διαδικασία εγγραφής στην ψηφιακή υπηρεσία «VITEX eBusiness» 

 1. Για την εγγραφή στην Υπηρεσία απαιτείται η υπογραφή της σχετικής έντυπης αίτησης και των παρόντων “Όρων Χρήσης Υπηρεσίας Vitexe-Business” που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης, όπως διατίθενται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας της Υπηρεσίας στον επίσημο ιστότοπο www.vitex.gr της Vitex είτε μέσω του Τμήματος Πωλήσεων της Vitex, καθώς και η θέση σφραγίδας όπου κατά νόμο απαιτείται. Η υπογεγραμμένη αίτηση με τους συνημμένους όρους σύμφωνα με τα ανωτέρω υποβάλλεται στη Vitex μέσω των προσωπικών Συμβούλων Εξυπηρέτησης του Τμήματος Πωλήσεων της Vitex.
 2. Δικαίωμα εγγραφής στην Υπηρεσία έχει οποιοδήποτε ενήλικο φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη χρονική στιγμή της εγγραφής α) τελεί σε σχέση εμπορικής συνεργασίας με τη Vitex, είτε ατομικά είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, ή β) έχει νόμιμα και ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υποβολή αίτησης εγγραφής από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τελεί σε σχέση εμπορικής συνεργασίας με τη Vitex.
 3. Η αίτηση εγγραφής προϋποθέτει δήλωση από τον παραπάνω αιτούντα προς τη Vitexτων βασικών στοιχείων επικοινωνίας του (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση/έδρα, Α.Φ.Μ., Κωδικό Πελάτη Vitex, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
 4. Η Vitexδιατηρεί το δικαίωμα να αποδέχεται την αίτηση εγγραφής εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ή να απορρίπτει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια κάθε αίτηση που δεν πληροί τους παρόντες όρους. Για την αποδοχή της αίτησης ενδέχεται να κριθεί αναγκαία από τη Vitex η τηλεφωνική επιβεβαίωση από εκπρόσωπο του αρμόδιου τμήματος της Vitex των δηλωμένων από τον αιτούντα στοιχείων εγγραφής του.
 5. Η ενημέρωση του αιτούντος για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης εγγραφής γίνεται εγγράφως από τη Vitexστα παραπάνω δηλωμένα στοιχεία επικοινωνίας του. Ειδικότερα, εφόσον εγκριθεί από τη Vitex η αίτηση για ενεργοποίηση της Υπηρεσίας αποστέλλεται στον υποψήφιο χρήστη, μέσω e-mail προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην αίτηση, γνωστοποίηση έγκρισης και προσωρινός κωδικός πρόσβασης (“password”). Κατά την πρώτη σύνδεση του χρήστη στην Υπηρεσία μέσω του www.vitex.gr  ζητείται για λόγους ασφάλειας απορρήτου η αλλαγή του προσωρινού κωδικού πρόσβασης (“password”) που έχει λάβει από τη Vitex με τον παραπάνω τρόπο.
 6. Εφόσον ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω η διαδικασία εγγραφής, ο αιτών -και μόνον αυτός- καθίσταται ο αποκλειστικός νόμιμος χρήστης της Υπηρεσίας (εφεξής, ο «Χρήστης»).
 7. Ο Χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως τυχόν αλλαγή στα στοιχεία επικοινωνίας που δήλωσε στην αρχική αίτηση εγγραφής, διαφορετικά η Vitexδεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια αλληλογραφίας ή διακοπή επικοινωνίας με τον Χρήστη.
 8. Στοιχεία επικοινωνίαςγια την εξυπηρέτηση του Χρήστη ή την επίλυση τυχόν τεχνικού προβλήματος: Τηλέφωνο σταθερό 210-5589533 | E-mail στη διεύθυνση ebusiness@vitex.gr

ΙΙΙ. Όροι και διαδικασία σύνδεσης στην ψηφιακή υπηρεσία «VITEX eBusiness»

 1. Για την είσοδό του στην Υπηρεσία και την πλοήγησή του στη σχετική ειδική ιστοσελίδα που βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο www.vitex.grτης Vitex απαιτείται κάθε φορά από τον Χρήστη:
 2. να πληκτρολογήσει το «όνομα χρήστη» (“username”) και τον «κωδικό εισόδου» (“password”) που έχει δηλώσει είτε με την αρχική αίτηση εγγραφής του είτε με επόμενη αίτηση αλλαγής στοιχείων, και
 3. να καταχωρίσει τον κωδικό εξαψήφιο αριθμό που θα λάβει στη συσκευή κινητού τηλεφώνου με τον αριθμό που έχει δηλώσει με την αρχική αίτηση εγγραφής του.
 4. Ο Χρήστης δύναται οποτεδήποτε, ακολουθώντας την προς τούτο παρεχόμενη από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας διαδικασία, να προχωρά σε αλλαγή του προσωπικού κωδικού πρόσβασης (“password”).
 5. Σε κάθε περίπτωση, για λόγους ασφάλειας απορρήτου, ανά τακτά χρονικά διαστήματα μετά την αρχική εγγραφή, ο Χρήστης θα λαμβάνει ειδοποίηση για υποχρεωτική αλλαγή του προσωπικού κωδικού πρόσβασης (“password”) προκειμένου να είναι επιτρεπτή η συνέχιση της πρόσβασής του στην Υπηρεσία.

IV. Δικαιώματα του Χρήστη

 1. Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμά του για σύνδεση στην Υπηρεσία καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, με την προϋπόθεση της συνεπούς τήρησης των εκάστοτε όρων αυτής.
 2. Η χρήση της Υπηρεσίας από τον Χρήστη είναι προαιρετική.
 3. Δικαίωμα απεγγραφής/διαγραφής: Ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε την απεγγραφή/διαγραφή του από την Υπηρεσία εφόσον δεν επιθυμεί πλέον για οποιονδήποτε λόγο τη λήψη της. Το εν λόγω αίτημα απεγγραφής/διαγραφής υποβάλλεται εγγράφως μέσω e-mailστη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ebusiness@vitex.gr. Στην περίπτωση αυτή, τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη που σχετίζονται με την Υπηρεσία θα διαγράφονται οριστικά από τα πληροφοριακά συστήματα και τα λοιπά αρχεία της Vitex και των τυχόν συνεργατών ή υπεργολάβων της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η διατήρησή τους από τη Vitex για την εξυπηρέτηση άλλου νόμιμου σκοπού επεξεργασίας.

Σημαντικές διευκρινίσεις και επιφυλάξεις

 • Ο ιστότοπος www.vitex.grκαι οι ειδικότερες ιστοσελίδες του ανήκουν στη Vitex και αποτελούν σύστημα επικοινωνίας της Vitex με το κοινό, με το οποίο ειδικότερα παρέχει μέσω του διαδικτύου πληροφορίες και, ενδεχομένως, υπηρεσίες. Η Υπηρεσία διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχεται καμιά εγγύηση από τη Vitex ότι η Υπηρεσία θα ανταποκριθεί στις τυχόν ειδικότερες απαιτήσεις του Χρήστη ή ότι η λειτουργία της θα είναι αδιάκοπη και αλάνθαστη.
 • HVitex δεν φέρει καμιά ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία δεν ήταν εύλογο να προβλεφθεί από τον Χρήστη ή/και από τη Vitex τη στιγμή της αρχικής εγγραφής για τη χρήση της Υπηρεσίας και η οποία ήταν εκτός ελέγχου της Vitex. Επιπρόσθετα, η Vitex δεν φέρει ευθύνη (α) για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, την οποία ο Χρήστης θα μπορούσε να είχε αποφύγει ή περιορίσει, δείχνοντας μεγαλύτερη προσοχή ή λαμβάνοντας εύλογα μέτρα ή (δ) οποιαδήποτε ζημιά ή φθορά του περιεχομένου ή λοιπών δεδομένων, στο βαθμό που η απώλεια ή η φθορά αυτή δεν οφείλεται στη Vitex ή βρίσκεται εκτός του εύλογου ελέγχου της.
 • Προσωπικά Δεδομένα: Για τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η Υπηρεσία ενδέχεται να απαιτείται ξεχωριστή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Χρήστη από τη Vitex, η οποία διενεργείται περιοριστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού της Υπηρεσίας. Ειδικότερη ενημέρωση των υποκειμένων για την τηρούμενη από τη VitexΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων γίνεται μέσω του σχετικού αναρτημένου κειμένου στον επίσημο ιστότοπο της Vitex www.vitex.gr. Στοιχεία επικοινωνίας: Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, απορία ή παράπονο σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας η επικοινωνία με τη Vitex γίνεται α) τηλεφωνικά στο τηλ. 2105589533 ή β) ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ebusiness@vitex.gr.
 • Η Vitex λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και των πληροφοριών που παρουσιάζονται μέσω της Υπηρεσίας σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, ο Χρήστης αναγνωρίζει και δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 • Υποχρεούται να σέβεται και να τηρεί τις διατάξεις των ελληνικών νόμων και ειδικότερα αυτών περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ΔΠΧ») και ότι δεν θα προβαίνει σε καμία χρήση ΔΠΧ που αντίκειται σε οποιαδήποτε σχετική διάταξη νόμου.
 • Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέμβαση στο περιεχόμενο και στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.
 • Οι οικονομικές και λοιπές πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας αποσκοπούν περιοριστικά στην πληροφόρηση του Χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν επίσημα φορολογικά παραστατικά ή αποδεικτικά μέσα. Φορολογικά παραστατικά ή αποδεικτικά μέσα αποτελούν μόνον εκείνα που εκδίδονται από τη Vitexκαι λαμβάνει ο Χρήστης με την εκάστοτε σχετική προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
 • Η παρουσίαση των πληροφοριακών στοιχείων στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ενδέχεται για τεχνικούς λόγους να παρουσιάσει σε κάποιες περιπτώσεις αναντιστοιχία σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα και στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές η παρουσίαση των στοιχείων δεν δεσμεύει τη Vitexκαι τα εν λόγω στοιχεία δεν θα γίνονται αποδεκτά σε οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή μεταξύ της Vitex και του Χρήστη, σε καμιά δε περίπτωση δεν θα συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή οποιασδήποτε δημόσιας ή διοικητικής αρχής.
 • HVitex δεν ευθύνεται σε καμιά περίπτωση για τυχόν ζημία κάθε είδους αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας στην οποία φιλοξενείται η Υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, λάθους, παράλειψης, διακοπής, ελαττώματος λειτουργίας του συστήματος ή της σύνδεσης, ιών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ακόμη και στην περίπτωση που έχουν ενημερωθεί περί των ανωτέρω οι εκπρόσωποι της Vitex.
 • Η Vitexδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, αναστείλει ή παύσει οριστικά την παροχή της Υπηρεσίας οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 • Ο Χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα και ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων του και είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, όπως ακριβώς αυτή παρέχεται από τη Vitexκαι σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες της τελευταίας. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια που παραμένει ενεργή η εγγραφή του στην Υπηρεσία, ευθύνεται για την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και λοιπών εμπιστευτικών πληροφοριών που τον αφορούν και σχετίζονται με την εκ μέρους του χρήση της Υπηρεσίας. Η Vitex ουδεμία ευθύνη υπέχει προς τον Χρήστη ή/και οποιοδήποτε τρίτο, σε οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη διεκδίκηση ή διένεξη, για πράξεις ή παραλείψεις του Χρήστη, του υπαλληλικού προσωπικού του και γενικά των προσώπων που συνδέονται με αυτόν με οποιαδήποτε σχέση, όπως συγγένεια οποιουδήποτε βαθμού, πρόστηση ή αντιπροσώπευση, οι οποίες πράξεις/ παραλείψεις είχαν ως αποτέλεσμα την πρόσβαση, διαχείριση, χρήση κ.λπ. από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα των προσωπικών του δεδομένων ή/και εμπιστευτικών πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας ή από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την είσοδο στην Υπηρεσία. Η Vitex, κατά την ελεύθερη κρίση της, δικαιούται ανά πάσα στιγμή, ακόμη και χωρίς προειδοποίηση του Χρήστη, να διακόψει την πρόσβαση στην Υπηρεσία σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή της ενδείξεις για πλημμελή, παράνομη ή κακόβουλη χρήση της Υπηρεσίας ή για πλημμελή, καταχρηστική ή παράνομη άσκηση των δικαιωμάτων για τη νόμιμη είσοδο και πλοήγηση του Χρήστη στην Υπηρεσία.
 • Απαγορεύεται ρητά στον Χρήστη να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί πιθανά κενά ασφάλειας των συστημάτων της Vitex,  προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών ή να διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να τοποθετήσει κακόβουλο λογισμικό ή να διευκολύνει την τοποθέτησή του, και γενικά να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων που σχετίζονται με την Υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αντιληφθεί κάποιο περιστατικό σχετικό με την ασφάλεια των στοιχείων του θα πρέπει αμέσως και χωρίς καμιά χρονοτριβή να επικοινωνήσει είτε με το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 2105589533 είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mailστη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου ebusiness@vitex.gr και να αναφέρει το πρόβλημα. Τέλος, σε κάθε περίπτωση που υποπίπτει στην αντίληψη του Χρήστη μη ορθή συμπεριφορά ή χρήση της Υπηρεσίας πρέπει να ειδοποιεί άμεσα τη Vitex  στα ίδια ως άνω στοιχεία επικοινωνίας και να καταγγέλλει το περιστατικό. Ο Χρήστης κατανοεί ότι παραμένει υπεύθυνος για κάθε πράξη του στο διαδίκτυο και ότι οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες εφαρμογές με παράνομο ή αντισυμβατικό τρόπο. Διευκρινίζεται ότι ως παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της Υπηρεσίας λογίζεται και η τυχόν συμπεριφορά εκβιασμού, λιβελογραφίας, συκοφαντικής δυσφήμισης, ρατσιστικής μεταχείρισης, παιδοφιλίας, παρακολούθησης ή διαρροής απόρρητων πληροφοριών.
 • Ειδικά ως προς την υπηρεσία “videoask: Ο Χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί την ειδικότερη υπηρεσία “video ask” σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε ενέργειες ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβη ή δυσλειτουργία στη Vitex ή/και σε τρίτους, ή/και να επηρεάσουν, δυσφημίσουν ή να θέσουν σε νομικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό κίνδυνο τη Vitex. Απαγορεύεται ρητά η διακίνηση περιεχομένου εξυβριστικού, δυσφημιστικού, απειλητικού, άσεμνου ή άλλου παράνομου χαρακτήρα. Η  Vitex λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διατήρηση του εμπιστευτικού και απορρήτου χαρακτήρα των συνομιλιών “video ask”. Ειδικότερα, το περιεχόμενο της συνομιλίας (είτε γραπτό μήνυμα είτε video) καταγράφεται στα πληροφοριακά συστήματα της Vitex για λόγους ασφάλειας της επικοινωνίας, διερεύνησης τυχόν παραπόνων των Χρηστών καθώς και διασφάλισης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και διαγράφεται αυτόματα μετά το πέρας έξι (6) μηνών από την παραλαβή του μηνύματος. Ο χρήστης της Υπηρεσίας έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να του αποσταλεί με e-mail αντίγραφο της “video ask” συνομιλίας του, πέραν των λοιπών δικαιωμάτων που του παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Vitex διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τη συνομιλία “video ask” σε περίπτωση παραβίασης από τον Χρήστη των παρόντων όρων ή/και της σχετικής νομοθεσίας. Η Vitex δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να παρέχει την υπηρεσία “video ask” για αιτία που βρίσκεται εκτός του πεδίου ελέγχου της.
 • Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικής με την εκτέλεση, ισχύ ή ερμηνεία των παρόντων όρων αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.
 • Η Vitexδύναται να καταργήσει την Υπηρεσία ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους & προϋποθέσεις οποτεδήποτε κατά την κρίση της. Κάθε σχετική μεταβολή αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο www.vitex.gr και στην ειδική ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.