Cadrul juridic care reglementează producția și distribuția vopselelor și lacurilor în Grecia este pe deplin armonizat cu legislația europeană. Scopul său este de a se asigura că produsul final rămâne ecologic pe tot parcursul ciclului său de viață și de a furniza informații directe consumatorilor cu privire la riscurile potențiale legate de produsul comercializat. Acesta este exact modul în care VITEX, cel mai mare producător de vopsele și lacuri din Grecia, percepe implementarea legislației europene consolidate. Nu ne concentrăm doar pe respectarea obligatorie a mecanismelor de audit și a cerințelor naționale, ci vedem și reglementările ca pe o oportunitate de a prezenta clienților produsele pe care le comercializam, de a-i informa despre produsele noastre și de a demonstra că produsele noastre sunt ecologice și ușor de utilizat și se bazează pe respectul pentru utilizatorii finali. Eticheta de pe ambalaj este un mijloc de comunicare cu consumatorii și de identificare a caracteristicilor fiecărui produs: modul în care se aplică, orice pericol care rezultă din proprietățile sale naturale și chimice, riscurile pentru sănătatea umană și impactul produsului asupra mediului. Pentru noi, eticheta nu este doar o dovadă că produsul respectă legislația aplicabilă industriei. Consumatorii pot citi cu ușurință și simplu eticheta pentru a-și forma o idee cuprinzătoare despre produsul pe care doresc să îl utilizeze. Etichetarea produsului / riscurile produsului și interpretare.

Etichetarea produsului / riscurile produsului și interpretare.

Regulamentul (CE) 1272/2008 CLP și toate modificările și revizuirile ulterioare ale acestuia determină în mod adecvat utilizarea pictogramelor de pericol, a frazelor de pericol și a frazelor de precauție pe baza pericolelor prezentate de materiile prime utilizate și a riscurilor asociate utilizării produsului final. Mai jos, puteți vedea pictogramele utilizate pe etichetă și cum trebuie acestea interpretate.

 • Explozivi, diviziunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 și explozivi instabili
 • Substanțe și amestecuri autoreactive de tipul A, B
 • Peroxizi organici de tip A, B
 • Gaze sub presiune: Gaz comprimat
 • Gaz lichefiat
 • Gaz lichefiat refrigerat
 • Toxicitate acută categoria 1, 2, 3 (orală, cutanată, prin inhalare)
 • Toxicitate acută (orală, cutanată, prin inhalare) categoria 4
 • Iritarea pielii/ochilor categoria 2
 • Sensibilizare cutanată categoria 1
 • Iritarea tractului respirator
 • Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) categoria 3 – expunere unică
 • Efecte narcotice
 • Sensibilizarea căilor respiratorii categoria 1 CMR (categoria 1A, 1B, 2)
 • Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) categoria 1, 2
 • Pericol de aspirație categoria 1
 • Coroziv pentru metale categoria 1
 • Coroziv pentru piele categoria 1Α, 1B, 1C
 • Leziuni oculare grave categoria 1
 • Periculos pentru mediul acvatic
 • Toxicitate acută categoria 1
 • Toxicitate cronică categoria 1, 2
 • Inflamabil: gaze categoria 1, lichide categoria 1,2,3, solide categoria 1,2, aerosoli categoria 1,2
 • Substanțe și amestecuri autoreactive de tipul B, C, D, E, F
 • Πυροφορικά: υγρά και στερεά κατηγορία 1
 • Lichide și solide piroforice categoria 1 Substanțe și amestecuri cu autoîncălzire categoria 1, 2
 • Substanțe și amestecuri care, în contact cu apa, emit gaze inflamabile, categoria 1, 2, 3
 • Peroxizi organici de tip B, C, D, E, F
 • Oxidant:
 •  Gaze, categoria 1,
 • Lichide categoria 1, 2, 3
 • Solide 1, 2, 3

Orice risc sau pericol legat de produs este indicat în mod corespunzător pe ambalaj, pe baza legislației aplicabile și a ajustărilor acesteia, asigurând astfel consumatorul că produsul ilustrat pe ambalaj corespunde produsului real în cauză, în ceea ce privește riscurile și pericolele. Aruncând o scurtă privire asupra produselor companiei, este evident că politica noastră se bazează pe îmbunătățirea și evoluția continuă a produselor noastre, evitând utilizarea de materii brute oxidante, toxice, cancerigene și mutagene și limitând utilizarea substanțelor periculoase pentru mediu în toate produsele comercializate către publicul larg. Fișele cu date de securitate ale produselor, care sunt disponibile oricui la cerere și, de asemenea, pe acest site web, conțin mai multe informații cu privire la utilizarea în siguranță a produselor companiei și la orice substanțe periculoase pe care le pot conține.

C.O.V. (Compuși Organici Volatili)

Directiva Comunității Europene 2004/42/CE definește valorile limită ale conținutului de C.O.V. pentru fiecare categorie de Vopsele și Lacuri. În articolul 2, paragraful 5 al directivei mai sus menționate, este redată definiția C.O.V.: „Compusul Organic Volatil” este orice compus organic cu un punct de fierbere inițial mai mic sau egal cu 250°C, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa.

C.O.V. sunt compuși organici, cu o presiune ridicată a vaporilor în condiții atmosferice și o rată de evaporare rapidă. Conținutul C.O.V. al vopselelor și lacurilor determină emisia semnificativă în aer a C.O.V. ce contribuie la formarea de oxidanți fotochimici locali și transfrontalieri în stratul limită al troposferei.

Pentru a reduce concentrația de compuși organici volatili emiși în atmosferă, limite specifice ale conținutului COV sunt aplicate fiecărei categorii de produse. „Conținutul COV” este masa COV exprimată în g/L (grame/litru) în formularea produsului pregătit pentru utilizare.

Conformitatea totală a produsului comercializat pe piața Europeană cu limite maxime pentru conținutul COV al directivei în 2 etape – 2 faze. Faza I de la 1.1.2007 și de la 1.1.2010 faza II. Limitele pentru fiecare categorie sunt menționate în tabelul următor (WB = pe bază de apă, SB = pe bază de solvent).

 

Subcategoria produsului (g/L)
a Acoperitori mați pentru pereți interiori și plafoane (luciu ≤ 25 la 60°) WB
SB
30
30
b Acoperitori lucioși pentru pereți interiori și plafoane (luciu > 25 la 60°) WB
SB
100
100
c Acoperitori pentru pereți exteriori, din substrat Mineral WB
SB
40
430
d Vopsele de interior/exterior pentru finisare și placare pe lemn sau metal WB
SB
130
300
e Lacuri și impregnanți protectori și decorativi de finisare pentru interior/exterior WB
SB
130
400
f Impregnanți protectori și decorativi care nu produc peliculă WB
SB
130
700
g Grunduri WB
SB
30
350
h Grunduri de impregnare WB
SB
30
750
i Acoperitori unicomponenți cu funcție specială WB
SB
140
500
j Acoperitori reactivi bicomponenți cu funcție specială, cu utilizare specifică finală (de exemplu, pentru pardoseli) WB
SB
140
500
k Acoperitori multicolori WB
SB
100
100
l Acoperitori cu efect decorativ WB
SB
200
200

 

VITEX, fiind o societate care acceptă responsabilitatea ridicată, respectă mediul și dovedește conformitatea cu legislația Europeană în vigoare, a scăzut deja conținutul maxim COV pentru gama de produse, respectând cerințele Directivei Europene 2004/42/CE.

Considerând etichetele ca un mijloc de informare și protecție a clientului, compania a decis să includă marcajul pentru COV scăzut pe etichetele produselor ambalate, dorind să informeze clientul/utilizatorul/utilizatorul profesionist, pentru o conformitate completă cu legislația.

Ambalajul fiecărui produs include următoarele informații pe etichetă:

 • Categoria produsului
 • Conținutul maxim COV permis pentru produs și

Conținutul maxim COV (toate nuanțele) pentru produs în g/L.

REACH (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals)

Regulamentul European REACH 1907/2006 (Regulamentul privind Autorizarea și Evaluarea Substanțelor Chimice) este în vigoare din 2006 și constituite cea mai recentă legislație destinată înregistrării, evaluării și manipulării în siguranță a substanțelor chimice. Acest regulament este de o importanță semnificativă pentru industria chimică Europeană. REACH se referă la producția, importul, manipularea și comercializarea substanțelor chimice pe piața Europeană, ca substanțe individuale, conținute în preparare sau în articole. Scopul esențial este protecția sănătății oamenilor și mediului împotriva posibilelor pericole cauzate de manipularea incorectă a substanțelor chimice.

REACH reprezintă efortul industriei chimice de a înregistra toate utilizările substanțelor chimice, recunoașterea proprietăților acestora, conștientizarea posibilelor pericole rezultate ca urmare a unei manipulări incorecte (pe parcursul ciclului de viață al substanței) și oferă clienților suficiente informații referitoare la manipularea în condiții de siguranță a substanței individuale sau produsului final achiziționat.

Pentru a atinge obiectivul de mai sus, există un program strict pentru înregistrarea substanțelor chimice. ECHA (Agenția Europeană pentru Produse Chimice) ce gestionează aspectele tehnice, științifice și administrative ale REACH, se ocupă de cererile de înregistrare. Fiecare utilizator de substanțe chimice își recunoaște rolul în lanțul de aprovizionare (producător – importator – utilizator din aval) și desfășoară activitățile esențiale solicitate de către regulament.

VITEX are rolul de utilizator din aval, datorită utilizării substanțelor chimice pentru fabricarea produselor finale (vopsele și lacuri). Aceste substanțe ne sunt furnizate ca substanțe pure sau sub formă de preparate. Obligațiile, responsabilitățile și drepturile utilizatorilor din aval sunt specificate în Titlul V al regulamentului și în documentul de îndrumare al ECHA „Ghid pentru Utilizatorii din Aval”.

VITEX asigură toți colaboratorii și utilizatorii produselor noastre finale asupra faptului că realizăm întotdeauna la timp acțiunile esențiale, conform obligațiilor definite de regulamentul REACH. În acest sens, luând în considerare această etapă a regulamentului REACH (și programul), încercăm să fim

permanent în contact cu furnizorii noștri, respectând conformitatea cu regulamentul REACH (per etapă în program) a tuturor materiilor prime utilizate.

Din punctul de vedere al clientului, regulamentul REACH răspunde oricărei întrebări despre manipularea în siguranță a produselor achiziționate. REACH sprijină, de asemenea, încrederea în ceea ce privește restricționarea substanțelor periculoase pentru sănătate și mediu.