Zakonodavstveni okviri koji obuhvataju proizvodnju i prodaju boja i lakova u Grčkoj su u potpunosti usklađeni sa onima u Evropskoj Uniji. Za cilj imaju najveći mogući stepen obezbeđenja takvih karakteristika finalnog proizvoda koje tokom njegovog čitavog životnog veka nemaju štetnih posledica po prirodnu sredinu, kao i neposredno informisanje potrošača vezano za eventualne rizike vezano za takav proizvod koji se prodaje na tržištu. Kompanija VITEX koja predstavlja najvećeg proizvođača boja i lakova u Grčkoj, upravo na takav način preuzima na sebe primenu integrisanog evropskog zakonodavstva, sigurno ne u smislu obaveznog usklađivanja sa kontrolnim mehanizmima i zahtevima državnih organa, već i kao priliku da sa jedne strane informiše i komunicira sa potrošačima po pitanju proizvoda koje prodaje na tržištu, a sa druge – kao materijalni dokaz poštovanja prema prirodnoj sredini i krajnjem korisniku po koje ovaj proizvod ne izaziva štetne posledice. Etiketa na ambalaži predstavlja sredstvo komunikacije sa potrošačem, ali i identifikaciju odlika svakog proizvoda, što znači načina upotrebe, rizika vezano za njegova fizička i hemijska svojstva, rizika po ljudsko zdravlje, uticaja koji taj proizvod ima na prirodnu sredinu, nikako ne samo dokaz da je ispoštovano zakonodavstvo koje je u datom periodu na snazi u ovoj privrednoj grani. Potrošač na krajnje jednostavan način – kad pročita etiketu, stiče celovitu sliku o proizvodu koji ima nameru da koristi.

Oznake proizvoda / rizici i tumačenje rizika

Uredba CLP 1272/2008 sa svim kasnijim izmenama i revizijama iste, u dovoljnoj meri definiše upotrebu piktograma rizika, iskaze o riziku i iskaze o merama predostrožnosti na bazi rizika koje nose sirovine koje se u proizvodnji koriste, kao i rizika kod upotrebe finalnog proizvoda. Niže su navedeni piktogrami koji se koriste na etiketi i tumačenje istih.

 • Eksplozivne materije 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i nestabilni eksplozivi.
 • Samoreaktivne supstance i smese Tipa A, B.
 • Organski peroksidi Tipa A, B.
 • Gasovi pod pritiskom: komprimovani gas
 • Likvificirani gas
 • Zamrznuti likvificirani gas
 • Akutna toksičnost kategorije 1, 2, 3 (oralna, dermalna, inhalaciona)
 • Akutna toksičnost (oralna, dermalna, inhalaciona) kategorije 4
 • Iritacija: kože / očiju kategorije 2
 • Senzitacija kože kategorije 1
 • Iritacija sistema organa za disanje
 • Specifična toksičnost za ciljni organ (STOT) direktno izlaganje kategorija 3
 • Narkotički efekti
 • Kategorija 1 CMR (kategorija 1A, 1B, 2) senzitacije sistema organa za disanje
 • Specifična toksičnost za ciljni organ (STOT) kategorije 1, 2
 • Kategorija 1 rizika od sukcije
 • Korozivno za metale, kategorija 1
 • Nagriza kožu, kategorije 1A, 1B, 1C
 • Ozbiljno oštećenje oka, kategorija 1
 • Štetno u vodenoj sredini
 • Akutna toksičnost, kategorija 1
 • Hronična toksičnost, kategorije 1, 2
 • Zapaljivo: gasovi kategorije 1, tečnosti kategorije 1, 2, 3, čvrste materije kategorije 1, 2, aerosoli kategorije 1, 2
 • Samoreaktivne supstance i smese tipa B, C, D, E, F
 • Πυροφορικά: υγρά και στερεά κατηγορία 1
 • Piroforne supstance i smese kategorije 1, 2
 • Supstance i smese koje u dodiru sa vodom emituju zapaljive gasove, kategorije 1, 2, 3
 • Organski peroksidi Tipa B, C, D, E, F
 • Oksidansi
 • Gasovi, kategorija 1
 • Tečnosti, kategorije 1, 2, 3
 • Čvrste materije 1, 2, 3

Svaki rizik ili opasnost kod upotrebe proizvoda su precizno navedeni na ambalaži i u skladu sa važećim zakonodavstvom i amandmanima na isto. Na taj način potrošač može biti siguran kako ono što vidi na ambalaži jeste baš taj proizvod na koji se eventualni rizici ili nedostatak rizika kod upotrebe odnose. I sasvim kratak pregled proizvoda naše kompanije jeste u punoj meri dovoljan da se uvidi kako je naša politika da u kontinuitetu težimo optimizaciji i razvoju proizvoda uz izbegavanje upotrebe oksidanasa, toksičnih materija, kancerogenih materija, mutagenih sirovina, uz ograničavanje upotrebe materija sa piktogramima rizika za prirodnu sredinu – i to za sve proizvode namenjene širokoj potrošnji. Više informacija koje se odnose na bezbednu upotrebu proizvoda kompanije, kao i na rizičnost supstanci koje isti eventualno sadrže je navedemo u Tehničkim karakteristikama za bezbednu upotrebu proizvoda koji se daju na zahtev, kao i na ovom vebsajtu.

Šta su to volatilna organska jedinjenja (V.O.C)?

 • Uputstvom Evropske Unije 2004/42/ΕΚ se na vrlo jasan način definišu granične vrednosti sadržaja volatilnih organskih jedinjenja za svaku posebnu kategoriju boja i lakova. U članu 2, stav 5 gore navedenog Uputstva, karakteristično se navodi da se kao volatilno organsko jedinjenje definiše svako ono organsko jedinjenje čija početna tačka ključanja koja se meri pri stalnom pritisku od 101,3 kPa jeste manja ili jednaka 2500C.
  Jednostavno rečeno, volatilna organska jedinjenja jesu ona jedinjenja koja se odlikuju velikim pritiskom gasova u normalnim uslovima, a to za posledicu ima da brzo isparavaju i da odlaze u atmosferu povećavajući ukupnu koncentraciju istih u vazduhu atmosfere. Ova činjenica utiče na lokalno formiranje fotohemijskih oksidirajućih faktora na graničnom sloju troposfere.
  U cilju ograničavanja volatilnih organskih jedinjenja u bojama, dekorativnim farbama i lakovima, primenjuju se limiti sadržaja u V.O.C. za svaki proizvod koji se prodaje na tržištu u formi proizvoda spremnog za korišćenje, u g/lt (grama V.O.C. po litru proizvoda).
  Kompletno usklađivanje proizvoda koji se prodaju na tržištu u odnosu na granične vrednosti maksimalnog sadržaja V.O.C. se realizuje u dva vremenska stadijuma – u dve faze. Faza Ι je već na snazi od 1.1.2007. godine, dok od 1.1.2010. stupa na snagu faza ΙΙ čime ćese još više smanjiti limiti sadržaja u V.O.C., kako se može videti u niže predstavljenoj tabeli (V=na bazi vode, R= boje na bazi rastvarača).

 

Podkategorija proizvoda Τip (g/l)
a  Za upotrebu u enterijeru, mat za zidove i plafone (Sjajnost≤25@60º) V
R
30
30
b Za upotrebu u enterijeru, sjajna za zidove i plafone (Sjajnost>25@60º) V
R
100
100
c Za zidove u eksterijeru sa mineralnim poslojevima V
R
40
430
d Za upotrebu u enterijeru/eksterijeru kod finalnih slojeva i oplata od drveta i metala V
R
130
300
e Lakovi i boje za drvo za upotrebu u enterijeru/eksterijeru V
R
130
400
f Proizvodi za bojenje drveta u enterijeru/eksterijeru bez formiranja membrane V
R
130
700
g Prajmeri V
R
30
350
h Konektivni prajmeri V
R
30
750
i Specijalni jednokomponentni namazi V
R
140
500
j Specijalni dvokomponentni namazi za posebne namene kao što su podovi V
R
140
500
k Višebojni namazi V
R
100
100
l Namazi sa dekorativnim efektom V
R
200
200

 

U kompaniji Vitex je osećaj odgovornosti razvijen na visokom nivou i usađeno je poštovanje za prirodnu sredinu, što je praktično dokazano usklađivanjem sa ukupnim evropskim zakonodavstvom, s obzirom da smo u ovoj kompaniji već smanjili maksimalni sadržaj za V.O.C. u odnosu na sve naše proizvode i to u skladu sa nalozima Uputstva Evropske Unije 2004/42/ΕΚ.


S obzirom da etiketu shvatamo kao sredstvo i za informisanje i zaštitu potrošača, kompanija je uključila oznaku Voc low (nizak sadržaj V.O.C) na etiketi za ambalažu svojih proizvoda, u želji da informiše kupca/potrošača/profesionalnog korisnika, u vezi kompletne usklađenosti proizvoda sa važećim zakonodavstvom.
Na ambalaži svakog proizvoda je navedeno sledeće:
kategorija kojoj taj proizvod pripada
granice dozvoljenog sadržaja i
maksimalni sadržaj u V.O.C. za taj proizvod (ukupno za sve nijanse) u g/lt.

REACH (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals)

Evropski regulativ REACH 1907/2006 (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals-Autorizacija regulacione evaluacije za hemikalije) je na snagu stupio 2006. godine i predstavlja poslednji i najsavremeniji zakonski okvir koji se tiče organizacije, registracije, evaluacije i bezbednog korišćenja hemijskih supstanci. Ovaj regulativ je od ogromnog značaja za hemijsku industriju u Evropi, a ne može ni da bude drugačije s obzirom da se odnosi na pripremu, uvođenje, raspoalganje na tržištu i upotrebu hemijskih supstanci u formi izdvojenih supstanci u preparatima i u objektima. Cilj istog predstavlja zaštita zdravlja ljudi i prirodne sredine od rizika koje bi mogla izazvati eventualno nebezbedna upotreba navedenih hemijskih supstanci.

U suštini se radi o pokušaju hemijske industrije u Evropi da sačini kompletan spisak hemijskih supstanci koje se koriste, da utvrdi sveobuhvatne karakteristike istih, opasnosti koje proistču tokom upotrebe takvih supstanci tokom čitavog njihovog veka trajanja, te da potrošačima ponudi celovite informacije o sigurnoj upotrebi proizvoda koga produkuju.

U cilju postizanja gorepomenutog cilja su utvrđeni određeni vremenski rokovi u kojima proizvođači/uvoznici treba da registruju hemijske supstance u bazu podataka Agencije za upravljanje hemijskim supstancama (ECHA – European CHemical Agency). Svaki korisnik hemijskih supstanci poznaje svoju ulogu u lancu nabavke (proizvođač – uvoznik – kasniji korisnik) i u skladu sa tim preduzima određene radnje koje su neophodne sa zakonskog stanovišta, kako bi uskladio svoje poslove sa zakonskim zahtevima.

Kompanija Vitex se nalazi na poziciji kasnijeg korisnika s obzirom da koristi hemijske supstance koje dobavlja u čistoj formi ili u obliku preparata, u cilju proizvodnje finalnih proizvoda koje prodaje na tržištu. Uloga, οbaveze i prava kasnijih korisnika su pokriveni Regulativom i Uputstvom ECHA “Guidance Document for Downstream Users” (Uputstva za kasnije korisnike), od Naslova V.

Kompanija Vitex je u poziciji da svojim saradnicima i kupcima sopstvenih proizvoda potvrdi kako su u ovoj kompaniji preduzete sve neophodne procedure kontrole, kao i da su preduzete sve tražene radnje u skladu sa ulogom ove kompanije u lancu snabdevanja. U okviru pomenutih radnji i u postojećoj fazi dometa pravosnažnosti Regulativa, kompanija se nalazi u neprekidnom kontaktu sa svojim snabdevačima i kontroliše po fazama usklađenost sirovine koje preuzima u odnosu na Regulativ REACH.

Iz ugla gledanja potrošača, zakonodavstveni okviri Regulativa REACH predstavljaju odgovor na sva eventualna pitanja o problematičnosti bezbednog korišćenja proizvoda koje kupuje i koristi, te pruža sigurnost u vezi ograničavanja rizika kod upotrebe nekih supstanci po zdravlje ljudi i prirodnu okolinu.