Sertifikacije Proizvoda - Vitex.gr
Sertifikacije Proizvoda

Sertifikacije Proizvoda

EKOLOŠKE BOJE

Kao ekološki se definišu oni proizvodi koji imaju minimalne negativne efekte po prirodnu sredinu tokom čitavog svog veka trajanja, tojest od trenutka aplikacije pa do potpune dezintegracije istih u okruženju.

 

Posebno, ekološki proizvodi treba da zadovoljavaju sledeće kriterijume:

-Visok stepen ekonomičnosti i efikasnosti.

-Minimalan nivo zagađenja tokom čitavog životnog veka.

-Nizak procenat sadržaja volatilnih organskih jedinjenja.

-Da ne sadrže karcinogene, kao ni toksične supstance, niti teške metale, te da ne postoje nikakve oznake/izrazi vezano za rizike po zdravlje na etiketi istih.

-Etikete ekoloških proizvoda sadrže detaljne informacije koje se tiču načina korišćenja istih, metoda za čišćenje alata, odlaganje otpada i slično.

 

Sertifikovani ekološki proizvodi na svojoj etiketi imaju karakterističan logotip i specijalni simbol. Ekološka oznaka Evropske unije je u znaku bele rade. Svaki proizvod koji nosi ekološki znak, istovremeno ispunjava stroge specifikacije koje kontrolišu i sertifikuju zvanični organi.

 

 

ANTIMIKROBNI – HIPOALERGIJSKI PROIZVODI

Antimikrobne – hipoalergijske boje su one koje onemogućavaju razvoj mikroba na svom površinskom sloju. Antimikrobnim – hipoalergijskim proizvodima se na taj način smanjuje rizik od prenosa virusa na namirnice i ljude, a koji nastaje sa površina inficiranih raznim mikrobima. Time se postiže dodatna zaštita po pitanju održavanja higijenskih uslova i javnog zdravlja. Činjenica je da su učestali slučajevi intrahospitalnih infekcija, kao i različiti incidenti vezano za trovanje namirnicama kod stanovništva izazvali uvećanu senzibilizaciju vezano za lakoću prenosa bolesti.

 

IMSL je privatna organizacija koja za sektor proizvodnje nudi široki spektar konsalting usluga vezano za mikrobiološka pitanja, kao i opciju laboratorijskih ispitivanja.

 

HLADNE BOJE

Kao hladne se definišu one boje koje karakterišu uvećani stepeni refleksije na sunčevo zračenje, kao i visoki stepeni koeficijenta emisije na infracrveno zračenje. Ove boje doprinose snižavanju temperature površine, te posledično i sniženju temperature u enterijeru objekata. Na ovaj način se postiže ušteda energije potrebne za hlađenje unutrašnjih prostora u objektima, a na indirektan način se doprinosi i rešavanju problema toplotnih ostrva u koja se gradovi pretvaraju.

 

 

ATINSKI UNIVERZITET

Istraživačka grupa za ekologiju u građevinarstvu pri Odeljenju za fiziku na Atinskom Univerzitetu je počela sa radom 1991. godine, a cilj joj je elaboracija osnovnih i primenjenih istraživanja, kao i pružanje specijalizovanih usluga vezano za energetska pitanja ekologije u građevinarstvu.

 

ZAŠTITA OD POŽARA – OTPORNOST NA VATRU

Pod terminom zaštite od požara se podrazumeva skup mera koje se preduzimaju u cilju zaštite od izbijanja požara i posledica istog. Materijali kao što su drvo, zid od cigala, beton, gipsane ploče, pa i čelik je neophodno zaštititi od požara, bilo stoga što oni mogu da izgore i budu uništeni, ili pak zato što gorenjem gube svoja karakteristična svojstva. Ovi materijali će biti zaštićeni ukoliko se na njih nanese sloj specijalne boje. Stepen zaštite od požara koju pružaju boje ovog tipa, pre svega zavisi od sastava same boje, karakteristika radne površine, dimenzija objekta, te naravno i od debljine nanetog sloja. Ovim bojama se usporava širenje požara s obzirom da se one na toploti šire stvarajući termoizolacioni sloj.

 

Laboratorije Applus + Laboratories (LGAI Tehnički Centar S.A) su specijalizovane za razvoj tehničkih solucija vezano za unapređivanje konkurentnosti proizvoda i promociju inovativnosti. U ovim se laboratorijama nude usluge koje se odnose na realizaciju eksperimenata, razvoj proizvoda, kontrolu kvaliteta i sertifikaciju.

 

Ova nezavisna organizacija nudi usluge vršenja eksperimenata, davanja ekspertskog mišljenja, kontrole, inspekcije i sertifikacije za proizvođače i distributere građevinskih proizvoda, kao i za građevinska preduzeća.

 

Oznaka CE predstavlja konformnost u odnosu na sve obaveze koje su propisane za građevinare, a koje se tiču datog proizvoda, sve po osnovu odredbi EU kojima se predviđa postavljanje iste. Obaveza postavljenja oznake CE se proširuje na sve proizvode unutar okvira primene direktiva kojima se predviđa postavljanje iste, a koji su proizvodi namenjeni tržištu Evropske Unije.

 

Vezano za boje u građevinarstvu nije definisan usklađeni model, stoga se iste ne smatraju za građevinski materijal u smislu regulativa 305/2011 i na istima se ne postavlja oznaka CE.