Наше вести

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA „VITEX NAGRADNA IGRA #2“

Na osnovu čl. 104 Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 18/2020), čl. 3 Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 152/2020) i Odluke o priređivanju nagradne igre „VITEX NAGRADNA IGRA“ br. 02/22 od 17. juna 2022, koju je doneo direktor priređivača nagradne igre u robi i uslugama, Društva VITEX-HERMES d.o.o. za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Nova Pazova, priređivač na dan 17. jun 2022. utvrđuje sledeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA
„VITEX NAGRADNA IGRA #2“

OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Priređivač nagradne igre u robi i uslugama je Društvo VITEX-HERMES d.o.o. za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge Nova Pazova, Kralja Petra Prvog 89, matični broj 17311549, PIB 100222438.

Član 2.
Nagradna igra se priređuje pod nazivom: „VITEX NAGRADNA IGRA #2“.

Član 3.
Cilј priređivanja nagradne igre je promocija proizvoda priređivača.

Član 4.
Nagradna igra se priređuje u periodu od 5. do 12. septembra 2022.

Član 5.
Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, osim zaposlenih kod priređivača i članova njihove uže porodice, njihovih roditelja, braće i sestara i drugih lica koja na bilo koji način učestvuju u priređivanju nagradne igre.

Maloletni učesnik nagradne igre mora za učestvovanje dobiti saglasnost roditelja, odnosno staratelja, što će priređivač nagradne igre proveriti najkasnije prilikom dodele nagrade.

OPIS NAGRADNE IGRE

Član 6.
Od 5. septembra 2022. u 12.00 časova do 12. septembra 2022. u 12.00 časova, učesnici posećuju Facebook (www.facebook.com/vitex.rs/) i Instagram (www.instagram.com/vitex.rs) kanale priređivača.

Za učešće u nagradnoj igri na Facebook kanalu potrebno je da učesnici:

1)lajkuju Vitex Srbija stranicu;
2)podele na svom profilu/zidu video zapis sa Vitex Srbija stranice, u kome se učesnici pozivaju da učestvuju u nagradnoj igri;
3)označe/taguju dve osobe u komentarima video zapisa.

Za učešće u nagradnoj igri na Instagram kanalu potrebno je da učesnici:
1)zaprate Vitex Srbija stranicu;
2)na Vitex Srbija stranici lajkuju video zapis, u kome se učesnici pozivaju da učestvuju u nagradnoj igri;
3)označe/taguju dve osobe u komentarima video zapisa.

Javno dostupni nazivi Facebook i Instagram profila učesnika ulaze u bazu podataka, koje priređivač obrađuje u potpunosti poštujući obaveze propisane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018).

Nagradna igra ima samo jedan ciklus.

NAGRADE

Član 7.
U ovoj nagradnoj igri dodeljuju se dve nagrade, i to:

–jedna kanta boje za unutrašnje zidove Vitex Care Eggshell, u nijansi po izboru dobitnika, zapremine 10 l, dobitniku koji će biti izvučen na Facebook kanalu priređivača – vrednost nagrade 11.959,20 sa PDV-om i

–jedna kanta boje za unutrašnje zidove Vitex Care Eggshell, u nijansi po izboru dobitnika, zapremine 10 l, dobitniku koji će biti izvučen na Instagram kanalu priređivača – vrednost nagrade 11. 959,20 sa PDV-om.

Ukupna vrednost dobitnog fonda iznosi od 23.918,40 dinara sa PDV-om.

IZVLAČENJE I OBAVEŠTAVANJE DOBITNIKA

Član 8.
Dobitnici se među učesnicima u nagradnoj igri nasumičnim softverskim odabirom (izvlačenjem) iz baze podataka iz čl. 6 st. 4.

Izvlačenje dobitnika obaviće se 12. septembra 2022. u prostorijama priređivača, u prisustvu komisije od tri člana, koje imenuje priređivač.

Član 9.
Javno dostupni nazivi Facebook i Instagram profila dobitnika biće objavljeni na Facebook i Instagram kanalima priređivača, u roku od pet dana od dana obavljenog izvlačenja, bez navođenja imena, mesta prebivališta, adrese, broja telefona, matičnog broja i bilo kog drugog ličnog podatka dobitnika.

O nagradi će svaki dobitnik biti lično obavešten putem poruke na Facebook, odnosno Instagram kanalu priređivača, u zavisnosti od toga na kom je kanalu izvučen dobitnik. Poruka će sadržati link ka digitalnoj ton karti, na kojoj dobitnik može da izabere nijansu boje za unutrašnje zidove Vitex Care Eggshell.

Dobitnik je dužan da, kada ga priređivač obavesti o nagradi, porukom na kanalu priređivaču dostavi sledeće podatke: ime, prezime, kontakt telefon i adresu na koju želi da mu priređivač isporuči nagradu.

Ako dobitnik ne dostavi priređivaču potrebne podatke u roku od 48 časova od dana prijema obaveštenja iz stava 2, navede ih nepotpuno ili nepravilno, ne bude moguće da ga priređivač obavesti o nagradi, utvrdi se da nije ispunio uslove za učestvovanje u nagradnoj igri, da je prekršio te uslove, odnosno ne ispuni obaveze u skladu s tim uslovima, dobitnik gubi pravo na nagradu.

U slučaju iz stava 4, nagrada se neće dodeliti, a priređivač se oslobađa svih obaveza prema dobitniku.

Član 10.
Za nagrade odgovara priređivač i one ne mogu biti zamenjene za novac.

Priređivač ne snosi nikakve troškove učesnika zbog učestvovanja u nagradnoj igri niti preuzima odgovornost u slučaju spora između učesnika u nagradnoj igri.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.
Po okončanju nagradne igre, priređivač će Upravi za igre na sreću dostaviti izveštaj o utvrđivanju rezultata igre, koji pored podataka o predsedniku i članovima komisije, sadrži naročito podatke o:

dodeljenim dobicima i njihovoj vrednosti;
dobitniku u skladu sa Zakonom o zaštita podataka o ličnosti;
mestu, vremenu, načinu i postupku izvlačenja, odnosno utvrđivanju dobitaka, kao i nadzor nad tim postupkom.

Član 12.
Priređivač se obavezuje da, umesto dobitnika, plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 93/2012, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 86/2019, 153/2020 i 44/2021).

Član 13.
Priređivač može prekinuti nagradnu igru samo usled nastupa više sile ili okolnosti koje nisu mogle da se predvide, izbegnu ili otklone, o čemu će učesnici u nagradnoj igri biti obavešteni putem oglasa u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Član 14.
Za sporove povodom nagradne igre mesno je nadležan stvarno nadležni sud prema sedištu priređivača.

Član 15.
Pravila nagradne igre biće objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, najkasnije osam dana pre otpočinjanja nagradne igre.

Član 16.
Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.

PRIREĐIVAČ
VITEX-HERMES d.o.o. Nova Pazova