MRPI, Престижна екологична декларация за целия жизнен цикъл на боята
EPD (Environmental Product Declaration – Екологична продуктова декларация) е екологичният профил на продуктите, изготвен след оценка на екологичните им характеристики.

Това е единственият цялостен подход за отчитане на въздействието на продукта върху околната среда. Следвайки международните стандарти EN 15804 & ISO 14025 и измервайки въздействията върху околната среда, включително емисиите във въздуха/водата/почвата, потреблението на енергия и суровини, EPD предоставя пълна и обективна информация за екологичния отпечатък на продуктите. Резултатите, отразени в EPD, са проверени и оценени от независим сертифициращ орган и са одитирани от ECO Platform, където са публикувани със съответен регистрационен номер. Сертифицирането се проверява ежегодно, а на всеки 5 години се прави повторно оценяване.


Екологични бои
Екологични са продуктите, които свеждат до минимум последствията върху околната среда през целия им жизнен цикъл т.е. от момента на тяхното полагане до усвояването им от околната среда. Сертифицираните екологични продукти имат върху своя етикет характерно лого и специален символ. Знакът за екомаркировка на Европейския съюз е цвете – “Маргаритка” Всеки продукт, който носи знака за екомаркировка, отговаря на строги стандарти, които се контролират и сертифицират от официални органи. Екологичните бои отговарят на следните конкретни критерии:
Висока покривност и нисък разход .
Минимално замърсяване през целия им жизнен цикъл.
Ниски емисии на летливи органични съединения.
Не съдържат канцерогенни или токсични вещества, или тежки метали и по етикетите им не са изписани предупреждения за опасност.
Върху етикета е посочена подробна информация за употребата на продукта, почистването на инструментите, управлението на отпадъците и други.


A+, Система А+ за качеството на въздуха в интериорни помещения
В най-реномираната система за оценка на качеството на въздуха в интериорни помещения, тази на френското законодателство, категорията A+ съответства на много ниски емисии на летливи органични съединения (ЛОС). Качеството на въздуха, който дишаме в интериорните помещения, оказва пряко влияние върху здравето ни. Лепила, килими, почистващи препарати, мебели и други са източници на летливи органични съединения (ЛОС), които влияят на качеството на въздуха в интериорните помещения и на качеството на нашия живот. Интегрираната система A+ на Vitex за интериорни стени, дървени и метални повърхности, се състои от екологични продукти с най-високо качество, щадящи околната среда, които надвишават изискванията на френското законодателство по отношение на оценката на емисиите на ЛОС във въздуха на интериорните помещения.


Indoor Air Comfort Gold
Indoor Air Comfort GOLD“ е водещата сертификация за качеството на въздуха в интериорни помещения. Продуктите с маркировка „Indoor Air Comfort GOLD“ от водещата организация за контрол и сертифициране Eurofins покриват напълно най-строгите критерии за емисии на ЛОС и са най-добрите в своя клас (BEST-in-Class) в света по отношение на качеството на въздуха в интериорни помещения. Схемата за сертифициране EUROFINS IAC GOLD контролира не само продуктите, но и системите за управление на качеството, с акцент върху избора на суровини, контрола на качеството и производствения процес.


COOL PAINT, Като “студени” (COOL PAINTS), се характеризират боите, които показват повишена отразяваща способност на слънчевите лъчи и високи стойности на емисионния коефициент в инфрачервената област. Те допринасят за намаляване на повърхностните температури и, вследствие на това, на температурата в интериорните помещения на сградите. По този начин намаляват потреблението на енергия, необходимо за охлаждане на вътрешните помещения на сградите и косвено помагат в борбата срещу ефекта „градски топлинен остров”.


EN 71-3, Бои, подходящи за детски играчки
На базата на европейския стандарт EN 71-3 се извършва сертифициране на бои & лакове, като безопасни за детски мебели, играчки и стаи. Специален контрол оценява неначичието на миграция на тежки метали. Бои & лакове се сертифицират като безопасни за детски мебели, играчки и стаи на базата на европейския стандарт EN 71-3. Специален контрол оценява неначичието на миграцията на тежки метали.


 

 

 

IMSL, Микробиологично тествани бои

Микробиологично тествани са боите, които са сертифицирани за своята антимикробна активност срещу разрушаване на боядисаната повърхност. Те имат одобрение от IMSL, международно призната организация за контрол, лабораторно тестване и предоставяне на услуги, свързани с областта на антимикробните системи за защита.


LEED, Система за оценка на зелени (екологични) сгради LEED
Системата за оценка на зелени (екологични) сгради – LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) е международен референтен стандарт за развитие на устойчиви или „екологични“ сгради с висока енергийна ефективност. Базирайки се на доказани научни стандарти, системата LEED насърчава модерните стратегии, като набляга върху ползите за околната среда, икономиката и обществото.