Законодателната рамка за производството и разпространението на бои и лакове в Гърция е напълно хармонизирана с европейското законодателство. Нейната цел е максимално възможното гарантиране на екологосъобразността на крайния продукт по време на целия му жизнен цикъл и незабавното информиране на потребителя относно евентуална опасност от продукт, който се предлага на пазара. VITEX, най-големият гръцки производител на бои и лакове, възприема прилагането на законодателството на обединена Европа не само като задължително съобразяване с контролните механизми и изискванията на държавните институции, но едновременно и като повод, от една страна за предоставяне на актуална информация, както и за комуникация с потребителите относно продуктите, които компанията предлага на пазара, а от друга, за доказване на екологосъобразността на тези продукти и на базирането им върху респекта към околната среда и крайния потребител. Етикетът върху опаковката представлява средство за комуникация с потребителя и идентификационна карта по отношение на характеристиките на всеки продукт: начин на неговото полагане, опасности по отношение на неговите физични и химични свойства, рискове за човешкото здраве, влияние на продукта върху околната среда, а не само доказване на съобразяването със съществуващите законови разпоредби, касаещи отрасъла. Потребителят може много лесно, само с просто прочитане на етикета, да има една цялостна представа за продукта, който възнамерява да използва.

Маркировка на продуктите / степен на опасност на продуктите – значение

Регламент CLP 1272/2008 и всички последващи негови изменения и ревизии определят адекватно използването на пиктограми за опасност, предупреждения за опасност и препоръки за безопасност, базирани на опасностите от използваните материали и на рисковете от употребата на крайния продукт. По-долу са дадени пиктограмите на етикета и тяхното значение.

 • Експлозиви 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и Нестабилни експлозиви
 • Самоактивиращи се вещества и смеси типове A, B
 • Органични пероксиди, типове A, B
 • Газове под налягане: сгъстени газове
 • Втечнени газове
 • Охладени втечнени газове, разтворени газове
 • Остра токсичност, категория 1, 2, 3 (уста, кожа, вдишване)
 • Остра токсичност (уста, кожа, вдишване) категория 4
 • Дразнене: на кожата /очите категория 2
 • Кожна сенсибилизация категория 1
 • Респираторна сенсибилизация
 • Специфична токсичност за определени органи (STOT) еднократна експозиция, категория 3
 • Наркотични ефекти
 • Респираторна сенсибилизация, категория 1, CMR (категория 1A, 1B, 2)
 • Специфична токсичност за определени органи (STOT) категория 1,2
 • Опасност при вдишване, категория 1
 • Корозивно за метали, категория 1
 • Kорозивно за кожата, категория 1A, 1B, 1C
 • Сериозни увреждания на очите, категория 1
 • Опасно за водната среда
 • Остра токсичност категория 1
 • Хронична токсичност категория 1, 2
 • Запалими: газове категория 1, течности категория 1,2,3, твърди категория 1,2, аерозоли категория 1,2
 • Самоактивиращи се вещества и смеси типове B,C,D,E,F
 • Пирофорни: течности и твърди вещества категория 1
 • Самонагряващи се вещества/ смеси категория 1,2
 • Вещества/смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове от категории 1,2,3
 • Органични пероксиди типове B,C,D,E,F
 • Оксидиращи:
 • Газове, категория 1
 • Течности, категория 1,2,3
 • Твърди вещества, категория 1,2,3

Категорията на опасност на продуктите се обозначава надлежно върху опаковката на базата на действащото законодателство и неговите изменения и допълнения, като по този начин се гарантира на потребителя, че по отношение на опасността или на липсата на такава, той получава продукта такъв, какъвто го вижда описан върху опаковката. Само кратък преглед на продуктите на фирмата е достатъчен, за да стане ясно на всеки, че фирмената политика се фокусира върху непрекъснатото подобряване и развитие на продуктите, като избягва използването на оксидиращи – токсични – канцерогенни – мутагенни материали и ограничава използването на вещества, обозначени с пиктограми за опасност по отношение на околната среда, за всички продукти, предназначени за широкия потребител. Повече информация относно безопасното използване на продуктите на компанията, както и за евентуално наличие в тях на вещества с определена категория на опасност, може да се намери в информационните листове за безопасност на продуктите, които са на разположение на всеки заинтересован, а също и в този сайт.

С други думи, летливи органични съединения са онези съединения, парите на които при обикновени условия имат високо налягане, и поради това увеличават своята обща концентрация в атмосферния въздух, факт, който благоприятства локалното образуване на фотохимични окислителни съединения в граничния слой на тропосферата. За ограничаване на съдържанието на летливи органични съединения в бои, декоративни покрития и лакове се прилагат пределно допустимите концентрации на ЛОС за всеки продукт, който се предлага на пазара готов за употреба, изразени в g/L (грамове ЛОС в един литър продукт).

Цялостното привеждане на продуктите, които се предлагат на пазара, в съответствие с пределните стойности на максимално допустимите концентрации на ЛОС се извършва на два времеви етапа – две фази. От 01.01.2007 година – фаза I, а от 01.01.2010 година – фаза II, както е описана в следващата таблица (ВΡ= покрития на водна основа, РΡ= покрития разтваряни с органичен разтворител):

Подкатегория продукти Тип (g/L)
а  Матови покрития за вътрешни стени и тавани (коефициент на отражение ≤ 25@60°) В
Р
30
30
б Гланцови покрития за вътрешни стени и тавани (коефициент на отражение >25@60°) В
Р
100
100
в Покрития за външни стени на минерални основи В
Р
40
430
г Вътрешни / външни бояджийски покрития за довършителни работи и облицовъчни плоскости от дърво и метал В
Р
130
300
д Лакове и лазурни покрития за вътрешна / външна употреба В
Р
130
400
е Необразуващи филм лазурни лакове (байцове) за дърво, за вътрешна и външна употреба В
Р
130
700
ж Грундове В
Р
30
350
з Фиксиращи грундиращи покрития В
Р
30
750
и Еднокомпонентни покрития със специална функция В
Р
140
500
й Двукомпонентни покрития със специално предназначение (напр. за подови настилки) В
Р
140
500
к Многоцветни покрития В
Р
100
100
л Покрития с декоративен ефект В
Р
200
200

Фирма VITEX, с развито чувство на отговорност, с вродено уважение към околната среда и с доказано на практика съобразяване с цялото приложимо Европейско законодателство, вече е намалила максималната концентрация на ЛОС при всички свои продукти, в съответствие с изискванията на Директива 2004/42/ЕО на ЕС.

Възприемайки етикета на продуктите като средство за информиране и защита на потребителя, фирмата е включила маркировката Voc low върху етикета на опакованите продукти, с цел да информира купувача / частния потребител / професионалния потребител за пълното съответствие със законовите изисквания. Върху опаковката на всеки продукт се изписват: категорията към която принадлежи продуктът, пределно допустимата концентрация на ЛОС и максималното съдържание на ЛОС в продукта (за всички разцветки) в g/L.

REACH (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals)

 

Европейският регламент REACH 1907/2006 (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals) е в сила от 2006 година и представлява последната и най-съвременна законодателна рамка за организация, регистрирация, оценка и безопасно използване на химичните вещества. Регламентът е огромен капитал за Европейската химическа индустрия, и не би могло да бъде различно, тъй като той касае производството, вноса, търговията и употребата на химичните вещества, като самостоятелни вещества, а също и като вещества съдържащи се в препарати и в изделия, и има за цел защитата на човешкото здраве и на околната среда от рисковете, които биха могли да възникнат от евентуално небезопасно използване на тези химични вещества.

По същество става дума за опит на химическата индустрия да регистрира абсолютно всички химични вещества, които използва, да припознае всички техни свойства, рисковете, произтичащи от използването на всяко отделно химично вещество по време на целия му жизнен цикъл, и да предложи на потребителите най-пълна информация относно безопасността на продукта, който купуват.

За постигане на гореспоменатата цел съществува конкретен график за регистрация на химичните вещества от страна на производители / вносители в базата данни на Европейската агенция по химикалите (ECHA – European CHemical Agency). Всеки потребител на химични вещества припознава своята роля в доставната верига (производител – вносител – потребител надолу по веригата) и предприема необходимите действия, изисквани от закона, за спазване на изискванията на регламента.

Фирма VITEX е с роля на потребител надолу по веригата, тъй като използва химични вещества, които купува в чист вид или под формата на препарати за производство на крайните продукти, които доставя на пазара. Ролята, отговорностите и правата на потребителите надолу по веригата се обхващат от дял V на регламента, както и от директива “Guidance Document for Downstream Users” на ECHA.

VITEX може да гарантира на своите партньори и на потребителите на своите продукти, че е предприела всички необходими процедури за контрол и е извършила всички необходими действия, които се изискват от ролята на фирмата в доставната верига. В рамките на тези действия, и в настоящата фаза на валидност на регламента, VITEX е в непрекъснат контакт със своите доставчици, като проверява при всеки етап съответствието с регламент REACH на суровините, които получава.

От гледна точка на потребителя, регламент REACH елиминира евентуални опасения относно безопасността на продуктите, които той купува и използва, и създава чувство на сигурност, базирано върху ограничаването на вещества, вредни за здравето и околната среда.