VITEX - Vitex.gr

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ VITEX

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ VITEX

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ VITEX»

1. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «VITEX A.E.» που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «Ήμερος Τόπος» (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) τον παρόντα Διαγωνισμό στην εταιρική σελίδα της «Vitexgr» στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» https://www.facebook.com/vitexgr.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι που εργάζονται στον Διοργανωτή, οι σύζυγοί τους, καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού, αυτών.

3. Διάρκεια Διαγωνισμού. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 05/07/2021 και ώρα 17.00 μέχρι την Δευτέρα 19/07/2021 και ώρα 17.00.

4. Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ VITEX θα πρέπει μέσω σχολίου (comment) να αφήσουν το αγαπημένο τους καλοκαιρινό emoji στη δημοσίευση (post) του Διαγωνισμού, στην εταιρική σελίδα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook, και 10 τυχεροί θα κερδίσουν!

5. Δώρα Διαγωνισμού. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι πετσέτα παραλίας, ασύρματο ηχείο, μπάλα θαλάσσης, ρακέτες, σακίδιο, καπέλο τύπου jockey και γυαλιά ηλίου VITEX. Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους. Δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες, θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/07/2021, ώρα 12.00, από τον Διοργανωτή. Οι νικητές θα ενημερωθούν με reply στην εταιρική σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Διοργανωτή στο Facebook, την επόμενη ημέρα (21/07/2021) και θα τους ζητηθεί με προσωπικό μήνυμα (inbox) επαλήθευση των προσωπικών τους στοιχείων (ονοματεπώνυμο), τηλέφωνο επικοινωνίας και περιοχή/πόλη κατοικίας τους, ώστε να γίνει η παράδοση του δώρου στο κοντινότερο προς αυτούς χρωματοπωλείο.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή του διαγωνισμού, εντός χρονικού διαστήματος μιας (1) ημερολογιακής ημέρας από την ανακοίνωση του ονόματός του ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του στο σχετικό Δώρο, το οποίο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Η μεταβίβαση των δώρων στους επιλαχόντες γίνεται με σειρά προτεραιότητας.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται, ανάμεσα σε άλλα, οποιαδήποτε συμμετοχή στον διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: α) έχει συμμορφωθεί σύμφωνα με τους παρόντες όρους, β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

7. Αποστολή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων. Ο διοργανωτής θα επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα (inbox) μέσω της εταιρικής σελίδας κοινωνικής δικτύωσης της Vitex στο Facebook με τους νικητές, για να τους υποδείξει από ποιο συνεργαζόμενο κατάστημα Vitex μπορούν να παραλάβουν το Δώρο.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή αρνηθεί να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

8. Ευθύνη Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και η καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα, από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στον διαγωνισμό και η ανάδειξη του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Προσωπικά Δεδομένα. Ο Διοργανωτής ενημερώνει ότι θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα νικητών και επιλαχόντων του διαγωνισμού, κατά την έννοια της σχετικής ισχύουσας ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα θα συλλέξει στοιχεία ταυτοποίησης των νικητών, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή και υλοποίηση του σκοπού του διαγωνισμού, δηλαδή την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Μετά την απόδοση των Δώρων ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή παύση του διαγωνισμού, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη, των συμμετεχόντων, των νικητών και των επιλαχόντων, καταστρέφονται.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων, ιδίως δικαιωμάτων πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210-5589400 ή να αποστέλλουν σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@vitex.gr.

10. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με τον διαγωνισμό, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος, μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 210-5589400, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών), από τις 10:00 έως τις 17:00 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@vitex.gr.

11. Ο διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook», ούτε συνδέεται μαζί της με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Facebook» δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οποιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.