Zakonodavstvo & Etiketiranje - Vitex.gr
Zakonodavstvo & Etiketiranje

Zakonodavstvo & Etiketiranje

Zakonodavstvo & Etiketiranje

Zakonodavstveni okviri koji obuhvataju proizvodnju i distribuciju boja i lakova u Grčkoj, u potpunosti su usklađeni sa Evropskim zakonodavstvom. Cilj je da se u najvećoj mogućoj meri obezbedi nerizičnost finalnog proizvoda u odnosu na prirodno okruženje tokom čitavog njegovog veka trajanja, kao i neposredno informisanje potrošača u vezi sa eventualnim rizikom kod upotrebe nekog proizvoda koji se distribuira na tržištu.

Kompanija Vitex koja predstavlja najveću fabriku za proizvodnju boja i lakova u Grčkoj, upravo na ovakav način shvata primenu jedinstvenog evropskog zakonodavstva, ne samo kao obligatorno usklađivanje sa kontrolnim mehanizmima i zahtevima državnih organa, već istovremeno i kao priliku za informisanje i komunikaciju sa potrošačima sa jedne strane po pitanju proizvoda koje prodaje na tržištu,a sa druge kao praktični dokaz poštovanja i neugrožavanja prirodne sredine i krajnjeg korisnika tokom upotrebe navedenog proizvoda.

Etiketa koja se nalazi na ambalaži predstavlja sredstvo za komunikaciju sa potrošačem i istovremeno sadrži navode svojstava svakog proizvoda: način primene istog, rizičnost upotrebe u odnosu na fizičke i hemijske karakteristike proizvoda, opasnosti po zdravlje ljudi, uticaj proizvoda na prirodno okruženje, a ne samo usklađenost sa važećim zakonodavstvom u navedenoj privrednoj grani.

Na najjednostavniji mogući način potrošač tokom iščitavanjem etikete može da stekne kompletnu sliku o proizvodu koji ima nameru da koristi.

Prikaz svih podataka
 • 01. Označavanje proizvoda / rizičnost proizvoda i tumačenje

  Prvobitnim zakonom 67/548/ΕΚ, kao i svim kasnijim izmenama i revizijama istog - 1999/45/ΕΚ, na jasan način se definiše upotreba simbola o rizičnosti, izraza za opasnost i izraza za bezbednost koji se zasnivaju na rizičnosti sirovina koje se koriste za izradu finalnog proizvoda, kao i rizičnosti upotrebe takovog gotovog proizvoda. Niže su navedeni simboli sa etikete i tumačenje istih.

  KLASIFIKACIJA – OZNAČAVANJE

  Simboli za opasnost

  Indikacije rizičnosti

  Ε
  Εksplozivno
  (Explosive)

  Gasovi  pod  pritiskom:  Komprimovani  gasovi

  Tečni  gasovi

  Rashladne tečni gasovi, rastvorene gasove

  T
  Τοksično
  (Toxic)

  Xi
  Iritirajuće
  (Irritant)

  Xn
  Štetno
  (Harmful)

  C
  Korozivno
  (Corrosive)

  N
  Opasno po prirodnu okolinu
  (Dangerous for the environment)

  F
  Jako zapaljivo
  (Highly flammable)

  O
  Οksidirajuće
  (Oxidizing)

   Svaka eventualna rizičnost proizvoda je tačno označena na ambalaži u skladu sa važećim zakonodavstvom - Rešenje ΑΧS 265/2002, Rešenje Ministra 378/94, kao i amandmanima na iste prema regulativu REACH, te potrošač može da bude siguran kako podaci koje vidi na ambalaži proizvoda jesu upravo te karakteristike rizičnosti ili nerizičnosti za isti.
  Prvobitnim zakonom 67/548/ΕΚ, kao i svim kasnijim izmenama i revizijama istog - 1999/45/ΕΚ, na jasan način se definiše upotreba simbola o rizičnosti, izraza za opasnost i izraza za bezbednost koji se zasnivaju na rizičnosti sirovina koje se koriste za izradu finalnog proizvoda, kao i rizičnosti upotrebe takovog gotovog proizvoda. Niže su navedeni simboli sa etikete i tumačenje istih.Ukoliko se samo baci pogled na proizvode naše kompanije, jasno se vidi da svaka politika koja se u njoj vodi, predstavlja konstantno poboljšanje i razvoj proizvoda, uz izbegavanje korišćenja οksidanata – toksičkih supstanci – karcinogenih uzročnika – sirovina koje izazivaju mutaciju gena, uz istovremeno ograničavanje upotrebe supstanci sa simbolima opasnosti u odnosu na prirodno okruženje na svim proizvodima namenjenim široj upotrebi.
  Više se informacija o bezbednoj upotrebi proizvoda naše kompanije, kao i o rizičnosti supstanci koje ovi proizvodi eventualno sadrže, može naći u biltenima sa podacima za bezbedno korišćenje za ove proizvode, a koji su na raspolaganju svima koji ih zatraže i uključeni su i u ovaj sajt.

 • 02. V.O.C.s (Volatile Organic Compounds)

  Šta su to volatilna organska jedinjenja (V.O.C)?
  Uputstvom Evropske Unije 2004/42/ΕΚ se na vrlo jasan način definišu granične vrednosti sadržaja volatilnih organskih jedinjenja za svaku posebnu kategoriju boja i lakova. U članu 2, stav 5 gore navedenog Uputstva, karakteristično se navodi da se kao volatilno organsko jedinjenje definiše svako ono organsko jedinjenje čija početna tačka ključanja koja se meri pri stalnom pritisku od 101,3 kPa jeste manja ili jednaka 2500C.
  Jednostavno rečeno, volatilna organska jedinjenja jesu ona jedinjenja koja se odlikuju velikim pritiskom gasova u normalnim uslovima, a to za posledicu ima da brzo isparavaju i da odlaze u atmosferu povećavajući ukupnu koncentraciju istih u vazduhu atmosfere. Ova činjenica utiče na lokalno formiranje fotohemijskih oksidirajućih faktora na graničnom sloju troposfere.
  U cilju ograničavanja volatilnih organskih jedinjenja u bojama, dekorativnim farbama i lakovima, primenjuju se limiti sadržaja u V.O.C. za svaki proizvod koji se prodaje na tržištu u formi proizvoda spremnog za korišćenje, u g/lt (grama V.O.C. po litru proizvoda).
  Kompletno usklađivanje proizvoda koji se prodaju na tržištu u odnosu na granične vrednosti maksimalnog sadržaja V.O.C. se realizuje u dva vremenska stadijuma – u dve faze. Faza Ι je već na snazi od 1.1.2007. godine, dok od 1.1.2010. stupa na snagu faza ΙΙ čime ćese još više smanjiti limiti sadržaja u V.O.C., kako se može videti u niže predstavljenoj tabeli (V=na bazi vode, R= boje na bazi rastvarača).

   

   

  Podkategorija proizvoda

  Τip

  (g/l)

  a

   Za upotrebu u enterijeru, mat za zidove i plafone (Sjajnost≤25@60º)

  V
  R

  30
  30

  b

  Za upotrebu u enterijeru, sjajna za zidove i plafone (Sjajnost>25@60º)

  V
  R

  100
  100

  c

  Za zidove u eksterijeru sa mineralnim poslojevima

  V
  R

  40
  430

  d

  Za upotrebu u enterijeru/eksterijeru kod finalnih slojeva i oplata od drveta i metala

  V
  R

  130
  300

  e

  Lakovi i boje za drvo za upotrebu u enterijeru/eksterijeru

  V
  R

  130
  400

  f

  Proizvodi za bojenje drveta u enterijeru/eksterijeru bez formiranja membrane

  V
  R

  130
  700

  g

  Prajmeri

  V
  R

  30
  350

  h

  Konektivni prajmeri

  V
  R

  30
  750

  i

  Specijalni jednokomponentni namazi

  V
  R

  140
  500

  j

  Specijalni dvokomponentni namazi za posebne namene kao što su podovi

  V
  R

  140
  500

  k

  Višebojni namazi

  V
  R

  100
  100

  l

  Namazi sa dekorativnim efektom

  V
  R

  200
  200

   
  U kompaniji Vitex je osećaj odgovornosti razvijen na visokom nivou i usađeno je poštovanje za prirodnu sredinu, što je praktično dokazano usklađivanjem sa ukupnim evropskim zakonodavstvom, s obzirom da smo u ovoj kompaniji već smanjili maksimalni sadržaj za V.O.C. u odnosu na sve naše proizvode i to u skladu sa nalozima Uputstva Evropske Unije 2004/42/ΕΚ.

  S obzirom da etiketu shvatamo kao sredstvo i za informisanje i zaštitu potrošača, kompanija je uključila oznaku Voc low (nizak sadržaj V.O.C) na etiketi za ambalažu svojih proizvoda, u želji da informiše kupca/potrošača/profesionalnog korisnika, u vezi kompletne usklađenosti proizvoda sa važećim zakonodavstvom.
  Na ambalaži svakog proizvoda je navedeno sledeće:
  kategorija kojoj taj proizvod pripada
  granice dozvoljenog sadržaja i
  maksimalni sadržaj u V.O.C. za taj proizvod (ukupno za sve nijanse) u g/lt.
 • 03. REACH (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals)

  Evropski regulativ REACH 1907/2006 (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals-Autorizacija regulacione evaluacije za hemikalije) je na snagu stupio 2006. godine i predstavlja poslednji i najsavremeniji zakonski okvir koji se tiče organizacije, registracije, evaluacije i bezbednog korišćenja hemijskih supstanci. Ovaj regulativ je od ogromnog značaja za hemijsku industriju u Evropi, a ne može ni da bude drugačije s obzirom da se odnosi na pripremu, uvođenje, raspoalganje na tržištu i upotrebu hemijskih supstanci u formi izdvojenih supstanci u preparatima i u objektima. Cilj istog predstavlja zaštita zdravlja ljudi i prirodne sredine od rizika koje bi mogla izazvati eventualno nebezbedna upotreba navedenih hemijskih supstanci.

  U suštini se radi o pokušaju hemijske industrije u Evropi da sačini kompletan spisak hemijskih supstanci koje se koriste, da utvrdi sveobuhvatne karakteristike istih, opasnosti koje proistču tokom upotrebe takvih supstanci tokom čitavog njihovog veka trajanja, te da potrošačima ponudi celovite informacije o sigurnoj upotrebi proizvoda koga produkuju.

  U cilju postizanja gorepomenutog cilja su utvrđeni određeni vremenski rokovi u kojima proizvođači/uvoznici treba da registruju hemijske supstance u bazu podataka Agencije za upravljanje hemijskim supstancama (ECHA – European CHemical Agency). Svaki korisnik hemijskih supstanci poznaje svoju ulogu u lancu nabavke (proizvođač – uvoznik – kasniji korisnik) i u skladu sa tim preduzima određene radnje koje su neophodne sa zakonskog stanovišta, kako bi uskladio svoje poslove sa zakonskim zahtevima.

  Kompanija Vitex se nalazi na poziciji kasnijeg korisnika s obzirom da koristi hemijske supstance koje dobavlja u čistoj formi ili u obliku preparata, u cilju proizvodnje finalnih proizvoda koje prodaje na tržištu. Uloga, οbaveze i prava kasnijih korisnika su pokriveni Regulativom i Uputstvom ECHA “Guidance Document for Downstream Users” (Uputstva za kasnije korisnike), od Naslova V.

  Kompanija Vitex je u poziciji da svojim saradnicima i kupcima sopstvenih proizvoda potvrdi kako su u ovoj kompaniji preduzete sve neophodne procedure kontrole, kao i da su preduzete sve tražene radnje u skladu sa ulogom ove kompanije u lancu snabdevanja. U okviru pomenutih radnji i u postojećoj fazi dometa pravosnažnosti Regulativa, kompanija se nalazi u neprekidnom kontaktu sa svojim snabdevačima i kontroliše po fazama usklađenost sirovine koje preuzima u odnosu na Regulativ REACH.

  Iz ugla gledanja potrošača, zakonodavstveni okviri Regulativa REACH predstavljaju odgovor na sva eventualna pitanja o problematičnosti bezbednog korišćenja proizvoda koje kupuje i koristi, te pruža sigurnost u vezi ograničavanja rizika kod upotrebe nekih supstanci po zdravlje ljudi i prirodnu okolinu.