Законодателство & Маркировка - Vitex.gr
Законодателство & Маркировка

Законодателство & Маркировка

Законодателство & Маркировка

 

Законодателната рамка за производство и разпространение на бои и лакове в Гърция е напълно хармонизирана с европейското законодателство. Нейната цел е максимално възможното гарантиране на екологосъобразността  на крайния продукт, по време на целия му жизнен цикъл, и незабавното информиране на потребителя, относно потенциални рискове от продукта, който се предлага на пазара.

 

VITEX, най-големият гръцки производител на бои и лакове, възприема прилагането на законодателството на обединена Европа не само като задължително съобразяване с контролните механизми и изискванията на държавните институции, но едновременно и като повод, от една страна за предоставяне на актуална информация и за комуникация с потребителите относно продуктите, които се предлагат на пазара, а от друга, за доказване на екологосъобразността на тези продукти и на уважението към околната среда и крайния потребител.

 

Етикетът върху опаковката представлява средство за комуникация с потребителя и идентификационна карта по отношение на характеристиките на всеки продукт: начин на неговото полагане, рискове по отношение на неговите физични и химични свойства, рискове за човешкото здраве, влияние на продукта върху околната среда, а не само доказване на съответсвие със съществуващите законови разпоредби, касаещи отрасъла.     Потребителят може много лесно, само с просто прочитане на етикета, да има една цялостна представа за продукта, който възнамерява да използва.

Показване на всичко
 • 01. Маркировка на продуктите / степен на риск на продуктите и значение

  Маркировка на продуктите / степен на риск на продуктите  и значение

   

  Регламент CLP 1272/2008/ЕО и всички последващи негови изменения  и ревизии определят адекватно използването на пиктограми за опасност, предупреждения за опасност и препоръки за безопасност, базирани на  опасностите от използваните материали и на рисковете от употребата на крайния продукт. По-долу са представени пиктограмите на етикета и тяхното значение.

  КЛАСИФИЦИРАНЕ - ЕТИКЕТИРАНЕ

  Пиктограми за опасност

  Предупреждения за опасност

  Експлозиви 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и Нестабилни експлозиви

  Самоактивиращи се вещества и смеси типове A, B

  Органични пероксиди типове A, B

  Газове под налягане: сгъстени газове

  Втечнени газове

  Охладени втечнени газове, разтворени газове

  Остра токсичност, категория 1, 2, 3 (уста, кожа, вдишване)

  Остра токсичност (уста, кожа, вдишване) категория  4

  Дразнене: на кожата /очите категория 2

  Кожна сенсибилизация категория 1

  Респираторна сенсибилизация.

  Специфична токсичност за определени органи (STOT) еднократна експозиция, категория 3

  Наркотични ефекти

  Респираторна сенсибилизация, категория 1,  CMR (категория 1A, 1B, 2)

  Специфична токсичност за определени органи (STOT) категория 1,2

  Опасност при вдишване, категория 1

  Корозивно за метали, категория 1

  Kорозивно за кожата, категория 1A, 1B, 1C

  Сериозни увреждания на очите, категория 1

  Опасно за водната среда

  Остра токсичност, категория 1

  Хронична токсичност, категория 1, 2

  Запалими: газове категория 1, течности категория 1,2,3, твърди категория 1,2, аерозоли категория 1,2

  Самоактивиращи се вещества и смеси типове B,C,D,E,F

  Пирофорни: течности и твърди вещества категория 1

  Самонагряваща/и се вещества/ смеси, категория 1,2

  Вещества/смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове от категории 1,2,3

  Органични пероксиди типове B,C,D,E,F

  Оксидиращи: Газове, категория 1

                       Течности, категория 1,2,3

                       Твърди вещества, категория 1,2,3

   

  Категорията на опасност на продуктите се обозначава вярно върху опаковката, на базата на действащото законодателство и неговите изменения и допълнения,  като по този начин се гарантира на потребителя, че по отношение на опасността или на липсата на такава, той получава продукта такъв, какъвто го вижда описан върху опаковката.

  Само кратък преглед на продуктите на фирмата е достатъчен, за да стане ясно на всеки, че фирмената политика се съсредоточава върху непрекъснатото подобряване и развитие на продуктите, като при това избягва използването на оксидиращи - токсични - канцерогенни - мутагенни материали и ограничава използването на вещества, обозначени с пиктограми за опасност по отношение на околната среда, за всички продукти, предназначени за широкия потребител.  
  Повече информация относно безопасното използване на продуктите на фирмата, както и за евентуалната категория на опасност на веществата, съдържащи се в тях, може да се намери в информационните листове за безопасност на продуктите, които са на разположение на всеки заинтересован, а също и в настоящия сайт.

 • 02. Л.О.С. (летливи органични съединения)

  Л.О.С.   (летливи органични съединения)

  Директива 2004/42/ЕО на Европейската Общност определя ясно пределните стойности на съдържанието на летливите органични вещества за всеки различен клас бои и лакове. В член 2, параграф 5 на гореспоменатата директива се казва конкретно, че като летливо органично съединение се определя всяко органично съединение, чиято начална точка на кипене, измерена при постоянно налягане  101,3 kPa, е по-малка или равна на 250°C.

  С други думи, летливи органични съединения са онези съединения, парите на които, при обикновени условия, имат високо налягане, и поради това увеличават своята обща концентрация в атмосферния въздух, факт, който благоприятства локалното образуване на фотохимични окислителни съединения в граничния слой на тропосферата. За ограничаване на съдържанието на летливи органични съединения в бои, декоративни покрития и лакове се прилагат пределно допустимите концентрации на Л.О.С. изразени в g/L  (грамове Л.О.С. в един литър продукт), за всеки продукт, който се предлага на пазара готов за употреба. 

  Цялостното съответствие на продуктите, които се предлагат на пазара, с пределните  стойностите на максимално допустимите концентрации на Л.О.С. се извършва на два времеви етапа – две фази. I-та фаза е започнала от 01.01.2007 г., а  II-та фаза от 01.01.2010 г., както е видно от следващата таблица (В= покрития на водна основа, Р= покрития разтваряни с органичен разтворител):

   

   

  Подкатегория на продукта

  Тип:

  (g/L)

  а

   Матови покрития за вътрешни стени и тавани (коефициент на отражение ≤ 25@60°)

  В
  Р

  30
  30

  б

  Гланцови покрития за вътрешни стени и тавани (коефициент на отражение >25@60°)

  В
  Р

  100
  100

  в

  Покрития за външни стени на минерални основи

  В
  Р

  40
  430

  г

  Вътрешни / външни бояджийски покрития за довършителни работи и облицовъчни плоскости от дърво и метал

  В
  Р

  130
  300

  д

  Лакове и лазурни покрития за вътрешна / външна употреба

  В
  Р

  130
  400

  е

  Лазурни лакове (за дърво) за вътрешна / външна употреба, без образуване на филм

  В
  Р

  130
  700

  ж

  Грундиращи покрития

  В
  Р

  30
  350

  з

  Фиксиращи грундиращи покрития

  В
  Р

  30
  750

  и

  Еднокомпонентни покрития със специална функция

  В
  Р

  140
  500

  й

  Двукомпонентни покрития със специално предназначение (напр. за подови настилки)

  В
  Р

  140
  500

  к

  Многоцветни покрития

  В
  Р

  100
  100

  л

  Покрития с декоративен ефект

  В
  Р

  200
  200

   

   

  Фирма Vitex, с развито чувство на отговорност, с вродено уважение към околната среда, и с доказано, на практика, съобразяване с цялото Европейско законодателство, вече е намалила максималната концентрация на Л.О.С. при всички свои продукти, в съответствие с изискванията на Директива 2004/42/ЕО на ЕС.

  Възприемайки етикета като средство за информиране и защита на потребителя, фирмата е включила маркировката Voc low върху етикета на опакованите продукти, с цел да информира купувача / потребителя / професионалния потребител за пълното съответствие със законовите изисквания. Върху опаковката на всеки продукт се изписват: категорията, към която спада продуктът, пределно допустимата концентрация на Л.О.С. и максималното съдържание на Л.О.С. в продукта (общо, за всички разцветки) в  g/L.

 • 03. REACH (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals)

  REACH (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals)

   

   

   

   

   

  Европейският регламент REACH 1907/2006 (Regulation Evaluation Authorization of Chemicals) е в сила от 2006 г. и представлява последната и най-съвременната законодателна рамка за организиране, регистриране, оценяване и безопасно използване на химичните вещества. Регламентът е огромен капитал за Европейската химическа индустрия, и не би могло да бъде различно, тъй като той касае производството, вноса, търговията и употребата на химичните вещества, като отделни вещества, а също и като вещества съдържащи се в препарати и в изделия, и има за цел защитата на човешкото здраве и на околната среда от рисковете, които биха могли да възникнат от евентуално небезопасно използване на тези химични вещества.


  По същество, става дума за опит на химическата индустрия да регистрира абсолютно всички химични вещества, които използва, да припознае всички техни свойства, опасностите, произтичащи от използването на всяко отделно химично вещество по време на целия му жизнен цикъл, и да предложи на потребителите възможно най-пълна информация относно безопасността на продукта, който купуват.

  За постигане на гореспоменатата цел съществува конкретен график за регистрация на химичните вещества от производители / вносители в базата данни на Европейката агенция по химикали (ECHA – European CHemical Agency). Всеки потребител на химични вещества припознава своята роля в доставната верига (производител - вносител –  потребител надолу по веригата) и предприема необходимите действия, изисквани от закона, за да отговаря на изискванията на регламента.


  Фирма VITEX има роля на потребител надолу по веригата, тъй като използва химични вещества, които купува в чист вид или под формата на препарати, за производство на крайните продукти, които доставя на пазара. Ролята, отговорностите и правата на потребителите надолу по веригата се обхващат от дял V на регламента, както и от директивата на ECHA “Guidance Document for Downstream Users”.


  Фирма VITEX е в състояние да гарантира на своите партньори и на потребителите на своите продукти, че е предприела всички необходими процедури за контрол и е извършила всички необходими действия, които се налагат от ролята на фирмата в доставната верига. В рамките на тези действия, и в настоящата фаза на валидност на регламента, фирмата е в непрекъснат контакт със своите доставчици, като проверява при всеки етап съответствието  с регламент REACH на материалите, които получава.

  От гледна точка на потребителя, регламент REACH е причина за отхвърляне на евентуални опасения относно безопасността на продуктите, които той купува и използва, и създава  чувство на сигурност, базирано върху ограничаването на вещества, вредни за здравето и околната среда.