Sertifikati - Vitex.gr
Sertifikati

Sertifikati

POLITIKA KVALITETA – EKOLOŠKI MENADŽMENT

ZAŠTITA ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU

Permanentni cilj i poslovna politika kompanije VITEX-BRAĆA YANNIDI ΑΕ, od planiranja proizvodnje, pa sve do konačne prodaje sopstvenih proizvoda i tehničke podrške za iste, predstavlja pružanje usluga visokog nivoa kvaliteta u cilju zadovoljenja zahteva kupaca, kao i konstantno poboljšavanje sa svih aspekata kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti na radu, uz istovremeno održavanje visokog stepena konkurentnosti.

Termin 'Kvalitet' u kompaniji VITEX- BRAĆA YANNIDI ΑΕ znači da naši proizvodi i usluge koje pružamo, zadovoljavaju sve specifikacije kompanije, kao i da apsolutno pokrivaju zahteve kupaca.
Termin 'Ekološki menadžment' u ovoj kompaniji predstavlja obezbeđenje zaštite za prirodno okruženje, uz staranje da negativni efekti po životnu sredinu koji su rezultat rada kompanije, budu svedeni na najmanju moguću meru.
Termin 'Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu' obuhvata sve one aktivnosti kompanije koje se realizuju po pitanju preduzimanja svih mera neophodnih za osiguranje potrebnog nivoa bezbednosti i zaštite zdravlja, kako samih zaposlenih u kompaniji, tako i kupaca, zainteresovanih strana i spoljnih dobavljača koji koriste proizvode i usluge naše kompanije.

 U cilju realizacije svega gorepomenutog, kompanija VITEX- BRAĆA YANNIDI ΑΕ primenjuje sledeće standarde:

 • EN ISO 9001:2015   Sistem za upravljanje kvalitetom.
 • EN ISO 14001:2015 Sistem za ekološki menadžment
 • OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008 Sistem za zaštiu zdravlja i bezbednosti na radu.

za nivo primene

Planiranje, razvoj, proizvodnja, distribucija i tehnčka podrška za boje i lakove u građevinarstvu, industriji i pomorstvu

 Kod realizacije svojih poslovnih aktivnosti, kompanija dosledno sprovodi i apsolutno poštuje važeće zakonodavstvo, regulative i odredbe.  

Primenom svog Sistema upravljanja, kompanija VITEX-BRAĆA YANNIDI ΑΕ je preuzela na sebe sledeće u odnosu na svoje kupce:

 • Da realizuje sve ono što je bilo najavljeno za realizaciju.
 • Da sve aktivnosti kompanije budu u skladu sa principima iskrenosti, konzistentnosti i poštovanjem svojih klijenata.
 • Da svojim kupcima pruža odgovarajuću vrednost u skladu sa nivoom proizvoda koje nudi.
 • Da svoju pažnju usredsredi na sopstvene kupce tako što će na neposredan način da ispita sve reklamacije, ali i tako što će da predvidi njihove želje i zahteve.
 • Da investira u obučavanje i napredovanje sopstvenih ljudskih resursa.
 • Da ohrabruje i motiviše stvaralački duh kod svojih zaposlenih.
 • Da u kontinuitetu poboljšava kvalitet sopstvenih usluga i to aktivnim učešćem svojih zaposlenih.
 • Da poboljšava poslovne efekte prodorom na nova tržišta, kako u inostranstvu, tako i na domaćem tržištu.
 • Da koristi i primenjuje standardne mere za kontrolu i sertifikaciju sopstvenih proizvoda, te da u apsolutnoj meri ispoštuje kako nacionalno, tako i evropsko zakonodavstvo.

 

Kompanija posluje u skladu sa politikom poštovanja ekoloških standarda, te preduzima sledeće mere kako bi isto realizovala:

 • U kontinuitetu registruje sve efekte po prirodnu sredinu (neposredne, kao i posredne), a koji predstavljaju posledicu aktivnosti kompanije, sve u cilju punog ispoštovanja nacionalnog i evropskog zakonodavstva.
 • Obavezala se po pitanju konstantnog poboljšavanja svih svojih rezultata sa aspekta zaštite životne sredine.
 • Obavezala se da će na racionalan način da koristi energiju i prirodne resurse, te da će ulagati konstantno napore u cilju dostizanja maksimalnog stepena vezano za ponovno korišćenje i reciklažu materijala i proizvoda.
 • Projektuje nove proizvode koji imaju manje štetne efekte po životnu sredinu i usvaja nove metode za proizvodnju, na takav način da smanjuje sve negatvne posledice po prirodno okruženje.
 • Na svim nivoima kompanije se razvija osećaj odgovornosti prema životnoj sredini.
 • Realizuje ekološke programe vezano za determinisanje i reviziju ekoloških ciljeva i predmeta.
 • Široj javnosti dostavlja uvek kada to smatra potrebnim, sve neophodne informacije u cilju razumevanja posledica koje delatnost kompanije ima na druge relevantne činioce i to u svrhu pružanja odnosnih obaveštenja kod uključivanja javnosti u proces rešavanja ovih pitanja.

Posebno politika kompanije po pitanju zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, ima sledeće ciljeve:

 • Zaštitu zdravlja i bezbednosti zaposlenih u kompaniji, kao i drugih zainteresovanih strana kao što su na primer prolaznici, posetioci, savetnici i drugi.
 • Prepoznavanje datih rizika u cilju razvoja procedura u skladu sa principima ergonomije, a što će za rezultat imati eliminaciju istih rizika.
 • Primenu zakonodavstva Republike Grčke u vezi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.
 • Realizacija posla u skladu sa željenim  nivoom kvaliteta i bez incidenata vezano za nesreće, povrede, ili  oštećenje opreme ili objekata.
 • Ulaganje napora po pitanju kontinualnog obrazovanja zaposlenih u našoj kompaniji, a vezano za pitanja zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.
 • Apsolutno jasno nalaganje i razumevanje svih odgovornosti koje zaposleni imaju po pitanju bezbednosti.
 • Ulaganje napora u cilju obezbeđivanja finansijskih sredstava za permanentan razvoj novih tehnologija, sistema i oblika kontrole rizika na radu.

Rukovodioci u kompaniji snose svu odgovornost vezano za primenu  Jedinstvenog sistema za upravljanje kvalitetom u okviru sopstvene nadležnosti. Uprava daje smernice i podršku zaposlenima u cilju davanja sopstvenog doprinosa stalnom poboljšanju efikasnosti Sistema.

 Politika kvaliteta – ekološki menadžment – zaštita zdravlja i bezbednosti na radu se primenjuje na svim nivoima kako unutar, tako i izvan kompanije, a revizija iste se realizuje uvek kada za to postoji potreba. Ona je dostupna javnosti, kao i svim relevantno zainteresovanim stranama.

Uprava kompanije ima obavezu po pitanju apsolutnog poštovanja svih elemenata sadržanih u Politici kvaliteta, ali i inormisanja svih zaposlenih o tome.