Πιστοποιήσεις - Vitex.gr
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Μόνιμος στόχος και πολιτική της VITEX ΑΕ, από τον σχεδιασμό της παραγωγής έως και την τελική διάθεση των προϊόντων της και την τεχνική υποστήριξή τους, είναι η παροχή υψηλής ποιότητος υπηρεσιών, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πε­λα­τών, και η συνεχή βελτίωσή της σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και εργασιακής ασφάλειας, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

 

Ο όρος  Ποιότητα στη VITEX ΑΕ. σημαίνει ότι οι παραγόμενα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις προδιαγραφές της εταιρείας και καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του πελάτη.

Ο όρος  Περιβαλλοντική Πολιτική στην εταιρεία μας σημαίνει τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος φροντίζοντας για την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση του κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.

Ο όρος Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία σημαίνει ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτελούνται με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών, των ενδιαφερόμενων μερών και των εξωτερικών παρόχων που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, η VITEX Α.Ε εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα:

 

  • EN ISO 9001:2015   Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.
  • EN ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ΕΝ ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην  Εργασία.

για το πεδίο εφαρμογής

“Σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, διανομή και τεχνική υποστήριξη οικοδομικών, βιομηχανικών και ναυτιλιακών χρωμάτων – βερνικιών, ασφαλτικών και δομικών-μονωτικών υλικών”