Сертификати - Vitex.gr
Сертификати

Сертификати

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО - УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА -

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Постоянна цел и политика на фирма VITEX-YANNIDIS BROS SA, от етапа на планиране на производството до продажбата на произвежданите продукти и предоставянето на необходимата техническа подкрепа, е осигуряване на високо качество на услугите, така че да се задоволяват напълно изискванията на клиентите, както и непрекъснато подобряване по отношение на въпросите свързани с качеството, околната среда и безопасността на труда, като същевременно се поддържа високо ниво на конкурентоспособност.

Качество, за VITEX-YANNIDIS BROS SA, означава, че произвежданите продукти и предлаганите услуги отговарят на стандартите на фирмата и покриват напълно изискванията на клиента.

Политика за Околната Среда означава, за нас, гарантиране на защитата на околната среда, като се следи за минимално възможното й обременяване при изпълнение на нашата дейност.

Здраве & Безопасност при Работа означава, че дейностите на фирмата се извършват чрез предприемане на всички необходими мерки за осигуряване на безопасността и здравето на работниците и служителите, а също и на клиентите, на заинтересованите страни и на външните доставчици, използващи продукти и услуги на нашата компания.

 

 За да се постигне всичко това, VITEX-YANNIDIS BROS SA прилага Единна Система за Управление на Качеството в съответствие със следните стандарти:

 • EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството.
 • EN ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда.
 • OHSAS 18001:2007/ ΕΛΟΤ 1801:2008 Система за управление на здравето & безопасността при работа.

с приложно поле:

"Разработване, развитие, производство, дистрибуция и техническа подкрепа на строителни, индустриални и морски бои и лакове"

 При изпълнение на своята дейност, компанията се придържа стриктно и зачита изцяло действащото законодателство, регламенти и разпоредби.

Чрез Системата за управление, фирма VITEX-YANNIDIS BROS SA поема към своите клиенти следните ангажименти:

 • Да реализира всичко, което заявява.
 • Да се държи искрено, последователно и с уважение към своите клиенти.
 • Да осигурява добавена стойност на своите клиенти, чрез нивото на продуктите, които предлага.
 • Да фокусира вниманието си към своите клиенти, разглеждайки незабавно рекламациите им, като същевременно предвижда техните желания и изисквания.
 • Да инвестира в обучението и развитието на човешките ресурси.
 • Да насърчава и стимулира креативността на своите работници и служители.
 • Да подобрява непрекъснато качеството на услугите, с активно участие на своите работници и служители.
 • Да подобрява своята ефективност с навлизане на нови пазари в страната и в чужбина.
 • Да следва и използва стандартни методи за контрол и сертифициране на своите продукти, и да се съобразява напълно с националното и европейското законодателство.

Компанията развива своята дейност с уважение към околната среда, и за да постигне това:

 • Регистрира непрекъснато последствията върху околната среда (преки и непреки) от всяка дейност на фирмата, така че да се гарантира пълно съобразяване с националното и европейското законодателство.
 • Ангажира се за непрекъснато подобряване на своите екологични показатели.
 • Ангажира се за рационално използване на енергията и природните ресурси, както и за полагане на непрекъснати усилия за максимализиране на повторното използване и рециклиране на материали и продукти.
 • Разработва нови, щадящи околната среда продукти и приема нови производствени методи, така че да намалява причинените последствия върху околната среда.
 • Стреми се да развива на всички нива на фирмата чувството за отговорност към околната среда.
 • Реализира програми за околната среда, за определяне и преглед на екологичните цели и задачи.
 • Предоставя на широката общественост и на другите заинтересовани страни, когато смята за нужно, цялата информация, необходима за разбиране на последствията върху околната среда в резултат от дейността на фирмата, с цел повишаване тяхната осведоменост и заинтересованост.

По-конкретно, политиката на фирмата по въпросите на здравето и безопасността има за цел:

 • Защита на здравето и безопасността на работниците и служителите на фирмата, както и на другите заинтересовани страни, като например преминаващи лица, посетители, консултанти и т.н.
 • Идентифициране на тези рискове, което ще доведе до развитие на ергономични процедури за премахването им.
 • Прилагане на гръцкото законодателство по отношение на здравето и безопасността на труда.
 • Изпълнение на работата до желаното ниво на качество без инциденти, наранявания или повреди на оборудването и съоръженията.
 • Усилия за непрекъснато обучение на работниците и служителите на нашата фирма по въпроси на здравето и безопасността при работа.
 • Ясно представяне и разбиране, от страна на работниците и служителите, на всички отговорности по отношение на въпроси, свързани с безопасността.
 • Усилия, за да се осигури финансов ресурс за непрекъснато развитие на нови технологии, системи и форми за контрол на професионалния риск.

Мениджърите на фирмата са отговорни за прилагането на Единната Система за Управление на Качеството в техните сектори на отговорност. Ръководството насочва и подпомага персонала, с цел да допринесе за ефективността и непрекъснатото подобряване на системата.

 Политиката по Качество - Управление на Околната Среда - Здраве и Безопасност се прилага на всички нива вътре и извън фирмата, и се ревизира когато е необходимо. Тя е на разположение на обществеността и всички заинтересовани страни.

Ръководството на фирмата се ангажира за точното съответствие на настоящата политика за качество и за довеждането й до знанието на всички работници служители.