Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Vitex - Vitex.gr

ΕΚΕ

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

H Vitex με βαθιά αισθήματα ευθύνης και σοβαρότητας υλοποιεί τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς οι αρχές αυτές συνάδουν με τον τρόπο που επιχειρεί και ενεργεί από την αρχή της ίδρυσής της.

Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσει δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο μέσα από τα προϊόντα ποιότητας που παράγει όσο και μέσα από τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί:

  • Προάγει την καινοτομία και αναπτύσσει προϊόντα τα οποία παρέχουν προστιθέμενη αξία στους καταναλωτές ενώ παράλληλα είναι ασφαλή προς την δημόσια υγεία και το περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
  • Δεσμεύεται να προστατεύει το περιβάλλον μέσω του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που διαθέτει. Παράλληλα υιοθετεί διαδικασίες που κατοχυρώνουν την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού και των εργαζομένων.
  • Συνεργάζεται με τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις του σε αμοιβαίο καθεστώς διαφάνειας και εμπιστοσύνης.
  • Επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό του και ιδιαίτερα στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων, την εκπαίδευση και την δια βίου επιμόρφωσή τους. Στηρίζει τους ανθρώπους του και τις οικογένειες τους σε όποια απρόβλεπτη και δυσάρεστη κατάσταση τυχόν περιέλθουν.
  • Υποστηρίζει τις υψηλές προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον προωθώντας σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται τα ίδια υψηλής ποιότητας προϊόντα που προωθεί και στην Ελλάδα.


Το 2019 είναι έτος ορόσημο καθώς παρουσιάζουμε την πρώτη μας έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης. Το γεγονός στα μάτια μας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς αποτελεί:

  • μία εθελοντική ενέργεια που δεν υποδεικνύεται από κάποια νομοθετική απαίτηση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πίεσης.
  • την πρώτη φορά που δημοσιοποιείται κοινωνικός απολογισμός από εταιρία του κλάδου μας στην Ελλάδα.
  • μία από τις ελάχιστες μέχρι σήμερα τέτοιες πρωτοβουλίες από εταιρίες του μεγέθους μας.

Κατεβάστε εδώ: