Πιστοποιήσεις & Ειδικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων - Vitex.gr
Πιστοποιήσεις & Ειδικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων

Πιστοποιήσεις & Ειδικά Χαρακτηριστικά Προϊόντων

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

 

Οικολογικά είναι τα προϊόντα που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε όλο τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή από την εφαρμογή μέχρι την απορρόφησή τους από το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα τα οικολογικά χρώματα πληρούν τα εξής κριτήρια:
• Υψηλή καλυπτικότητα και απόδοση.
• Ελάχιστη ρύπανση σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
• Χαμηλά ποσοστά Πτητικών Οργανικών Ενώσεων.
• Δεν περιέχουν καρκινογόνες ή τοξικές ουσίες ή βαρέα μέταλλα και δεν φέρουν φράσεις κινδύνου στην ετικέτα τους.
• Αναφέρουν αναλυτικές πληροφορίες στην ετικέτα για την χρήση του προϊόντος, τον καθαρισμό των εργαλείων, την διαχείριση αποβλήτων κ.τ.λ.

 

Τα πιστοποιημένα οικολογικά προϊόντα φέρουν στην ετικέτα τους χαρακτηριστικό λογότυπο και ειδικό σύμβολο. Το οικολογικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η μαργαρίτα. Κάθε προϊόν που φέρει το οικολογικό σήμα πληροί αυστηρές προδιαγραφές, που ελέγχονται και πιστοποιούνται από επίσημους φορείς.

 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ

 

 

Κλιματικά ουδέτερο χαρακτηρίζεται ένα προϊόν που αφού υπολογιστεί το ανθρακικό του αποτύπωμα, (οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου που εκπέμπονται από τον κύκλο ζωής του προϊόντος που αναφέρεται στην παραγωγή των πρώτων υλών – στη μεταφορά – στην παραγωγή του προϊόντος και τη συσκευασία) στην συνέχεια γίνεται αντιστάθμιση του κόστους των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου μέσω διεθνών οργανισμών. Με τον τρόπο αυτό ένα κλιματικά ουδέτερο προϊόν δεν έχει καμία περιβαλλοντική επίπτωση στον αναφερόμενο κύκλο ζωής του.

 

Το myclimate είναι ένας διεθνής, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός για την αποτελεσματική προστασία. 

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΧΝΟ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΕΝ 13300)

 

 

H αντοχή στο συχνό πλύσιμο των χρωμάτων ταξινομείται σε 3 κλάσεις σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13300/ISO 11998, βάσει της ανθεκτικότητας του χρώματος σε 200 κύκλους πλύσεις. Στην Κλάση 1 (Class 1) κατατάσσονται χρώματα της υψηλότερης ποιότητας και με τη μεγαλύτερη αντοχή στο συχνό πλύσιμο.

  

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ – ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ

 

Αντιμικροβιακά – υποαλλεργικά είναι τα χρώματα που δεν επιτρέπουν στα μικρόβια να αναπτυχθούν στην επιφάνεια τους. Τα αντιμικροβιακά – υποαλλεργικά επιχρίσματα μειώνουν έτσι τον κίνδυνο μετάδοσης των ιών, σε τρόφιμα και ανθρώπους, που προκαλούνται από τις μολυσμένες επιφάνειες με διάφορα μικρόβια, παρέχοντας μια επιπλέον προστασία στη διατήρηση της υγιεινής και δημόσιας υγείας. Είναι γεγονός ότι τα υψηλά ποσοστά των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων καθώς και διάφορα κρούσματα τροφικής δηλητηρίασης, έχουν προκαλέσει την αυξημένη ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για το πόσο εύκολα ασθένειες μπορούν να μεταδοθούν.

 

Ο IMLS είναι ένας ιδιωτικός φορέας που προσφέρει σε βιομηχανικό επίπεδο διευρυμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για μικροβιολογικά ζητήματα και δυνατότητα εργαστηριακών δοκιμών.
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EΝ 71-3 πιστοποιούνται χρώματα & βερνίκια ως ασφαλή για παιδικά έπιπλα, παιχνίδια και δωμάτια. Με τους ειδικούς ελέγχους αξιολογείται η μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων.Με βάση το Ευρωπαϊκό πρότυπο EΝ 71-3 πιστοποιούνται χρώματα & βερνίκια ως ασφαλή για παιδικά έπιπλα, παιχνίδια και δωμάτια. Με τους ειδικούς ελέγχους αξιολογείται η μη μετανάστευση βαρέων μετάλλων.

ΨΥΧΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

 

Ψυχρά χρώματα χαρακτηρίζονται τα χρώματα που παρουσιάζουν αυξημένες τιμές ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλές τιμές συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο. Συμβάλλουν στη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών  και κατ’ επέκταση των θερμοκρασιών των εσωτερικών χώρων των κτιρίων. Έτσι μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για το δροσισμό των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και εμμέσως, στην αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας των πόλεων.

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η Ομάδα Ερευνών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί από το 1991. Στόχος της είναι η εκπόνηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ενεργειακά θέματα κτιριακού περιβάλλοντος.

 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Με τον όρο πυροπροστασία εννοούμε το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία από τη φωτιά και τις συνέπειές της. Υλικά όπως το ξύλο, οι τοίχοι από τούβλα, τσιμέντο, οι γυψοσανίδες ή και ο χάλυβας, χρειάζονται προστασία από τη φωτιά επειδή αυτά είτε καίγονται και καταστρέφονται ή χάνουν τις ιδιότητες τους. Η προστασία τους γίνεται με επικάλυψη με ειδικά χρώματα. Η πυροπροστασία που παρέχεται από χρώματα αυτού του είδους εξαρτάται από την σύνθεση του χρώματος, τη φύση της επιφάνειας, τις διαστάσεις του αντικειμένου, και βέβαια από το πάχος της επίχρισης. Τα χρώματα αυτά επιβραδύνουν τη φωτιά καθώς με την θέρμανση διογκώνονται, δημιουργώντας ένα θερμομονωτικό στρώμα.

 

 

Τα εργαστήρια Applus+ Laboratories (LGAI Technological Center S.A.) ειδικεύονται στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και τη προώθηση της καινοτομίας. Τα εργαστηρία προσφέρουν υπηρεσίες δοκιμών, ανάπτυξης προϊόντος, ποιοτικού ελέγχου και πιστοποίησης.

Είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που προσφέρει δοκιμές, γνώμες εμπειρογνωμόνων, ελέγχους, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις για τους κατασκευαστές και διανομείς των προϊόντων δομικών κατασκευών, καθώς και για τις κατασκευαστικές εταιρείες.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ

 

 

Τα δομικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) ή τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και να φέρουν σήμανση CE.Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος η οποία βασίζεται σε ελέγχους, δοκιμές και αξιολόγηση βάση των Ευρωπαϊκών Tεχνικών οδηγιών (ETAGs) που αφορούν  την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων. Τα υγρά συστήματα στεγανοποίησης πιστοποιούνται σύμφωνα με την ETAG005 και τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με την ETAG 004

Τα δομικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) ή τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις και να φέρουν σήμανση CE.Η Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση είναι η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος η οποία βασίζεται σε ελέγχους, δοκιμές και αξιολόγηση βάση των Ευρωπαϊκών Tεχνικών οδηγιών (ETAGs) που αφορούν  την αντίστοιχη ομάδα προϊόντων. Τα υγρά συστήματα στεγανοποίησης πιστοποιούνται σύμφωνα με την ETAG005 και τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με την ETAG 004
 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ CE

 

 

Η σήμανση CE συμβολίζει τη συμμόρφωση προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για το προϊόν, δυνάμει των κοινοτικών διατάξεων που προβλέπουν την τοποθέτησή της. Η υποχρέωση τοποθέτησης του σήματος CE επεκτείνεται σε όλα τα προϊόντα εντός του πεδίου εφαρμογής των οδηγιών που προβλέπουν την τοποθέτησή του και τα οποία προορίζονται για την κοινοτική αγορά.

Για τα οικοδομικά χρώματα δεν έχει θεσπιστεί εναρμονισμένο πρότυπο ως εκ τούτου δεν θεωρούνται δομικά υλικά υπό τον όρο του κανονισμού 305/2011 και δεν φέρουν σήμανση CE.