Сертификации на продукти - Vitex.gr
Сертификации на продукти

Сертификации на продукти

ЕКОЛОГИЧНИ БОИ:

Екологични са продуктите, които свеждат до минимум последствията върху околната среда през целия им жизнен цикъл, т.е. от момента на тяхното полагане, до усвояването им от околната среда.

По-конкретно, екологичните бои отговарят на следните критерии:
• Висока покривност, висока степен на непрозрачност.
• Минимално замърсяване през целия им жизнен цикъл.
• Ниски концентрации на летливи органични съединения.
• Не съдържат канцерогенни или токсични вещества, или тежки метали, и по етикетите им не са изписани предупреждения за опасност.
• Върху етикетите се съдържа подробна информация относно използването на продукта, почистването на инструментите, управлението на получаваните отпадъци и други.

 

Сертифицираните екологични продукти имат отпечатани, върху своя етикет, характерно лого и специален символ. Знакът за екомаркировка на Европейския съюз е цвете - “маргаритка”. Всеки продукт, който носи знака за екомаркировка, отговаря на строги стандарти, които се контролират и сертифицират от официални органи.

АНТИМИКРОБНИ – ХИПОАЛЕРГИЧНИ БОИ

Антимикробни- хипоалергични са боите, които не позволяват развитие на микроорганизми върху тяхната повърхност. Антимикробните - хипоалергични покрития намаляват риска от предаване на микроорганизми върху храни и хора, породен от контакт със заразени с различни микроорганизми повърхности, като осигуряват допълнителна защита за поддържане на хигиената и общественото здраве. Известно е, че високите нива на вътреболнични инфекции, както и редица случаи на хранително отравяне, са причина за повишена чувствителност на хората относно това, колко лесно могат да се предават различни болести.

IMLS е частна организация, която предлага широк спектър от консултантски услуги на индустриално ниво, по въпроси от областта на микробиологията, а също и възможност за лабораторни изпитания.


СТУДЕНИ (СВЕТЛООТРАЗЯВАЩИ) БОИ

Като "студени" (светлоотразяващи) бои, се определят боите, които показват повишени стойности на коефициента на отражение на слънчеви лъчи, както и високи стойности на емисиония коефициент в инфрачервената област. Допринасят за намаляване на повърхностната температура и, в последствие, на температурата във вътрешността на сградите. По този начин, намаляват потреблението на енергия, необходимо за охлаждане на вътрешните помещения на сградите, и косвено подпомагат за намаляване на ефекта „градски топлинен остров”.

 

АТИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Групата за изследване на сградната околна среда на Физическия факултет на Атинския университет, функционира от 1991 г. Целта на групата е извършване на фундаментални и приложни изследвания, както и предоставяне на специализирани услуги по енергийни въпроси на сградната среда.

 

ОГНЕЗАЩИТА - ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ

Под термина "огнезащита" имаме предвид съвкупността от мерки, които се предприемат за защита срещу огън и неговите последици. Материали като дърво, тухлени стени, цимент, гипсокартон или, дори, и стомана, се нуждаят от защита от огън, тъй като същите изгарят, или се унищожават, или губят своите качества. Защитата им се осъществява с помощта на покрития от специални бои. Противопожарната защита, осигурявана от бои от този тип, зависи от състава на боята, естеството на повърхността, размерите на обекта и, разбира се, от дебелината на покритието. Тези бои забавят огъня, тъй като при нагряване набъбват, образувайки слой с топлинно-изолационно и огнезащитно действие.

Лабораториите Applus + Laboratories (LGAI Technological Center S.A.), са специализирани в разработването на технически решения за повишаване на конкурентоспособността на продуктите и насърчаване на иновациите. Лабораториите предлагат услуги за тестване, разработване на продукти, контрол на качеството и сертифициране.

Лабораториите са независима организация, която предлага изпитания, експертни становища, проверки, инспекции и сертифициране на строителни продукти, за производители, дистрибутори и строителни фирми.

 

CE

Маркировката CE символизира съответствието с всички условия, които се изисква да бъдат изпълнени от производителя по отношение на продукта, относно нейното поставяне, по силата на разпоредбите на Общността. Задължението за поставяне на CE маркировка се разпростира върху всички продукти, предназначени за пазара на Общността и попадащи в обхвата на прилагане на директивите, касаещи поставянето на тази маркировка.

За строителните бои не е приет хармонизиран стандарт, поради което те не се считат за структурни материали, при условието на Регламент 305/2011, и не носят маркировка CE.